საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012

2011-2012

საინჟინრო ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ოთხ სამაგისტრო პროგრამას:

  1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების პროგრამა - აღწერა                                                                            
  2. ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის - პროგრამა - აღწერა
  3. ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა, ექსპერიმენტული მაღალი ენერგიების ფიზიკა, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა,  ბიოფიზიკა)  აღწერა, კურსები
  4. არქეოლოგია აღწერა, კურსები
ბანერები