საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013

2012-2013

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა,გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია – აღწერა
  • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგიია;თეორიული ასტროფიზიკა; ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია;მზის ფიზიკა;კოსმოლოგია; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა) – აღწერა, კურსები
  • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის – აღწერა
  • პროგრამული ინჟინერია – აღწერა
ბანერები