საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2015

2014-2015

საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების არქივი 2014-2015 წელი

 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები - ეკოლოგია - აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბუნებათსარგებლობა [MBA] აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბუნებათსარგებლობა (MSC) აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -სატყეო მეცნიერება აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ტყის რესურსების მდგრადი მართვა აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -მოლეკულური ბიომეცნიერებები აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები -ბიოფარმაცია აღწერა - კურსები
 • ნეირომეცნიერებები აღწერა - კურსები
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებ -გამოყენებითი გენეტიკა აღწერა - კურსები
 • საკვები პროდუქტების მეცნიერება აღწერა - კურსები
 • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები აღწერა - კურსები
 • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია) აღწერა - კურსები
 • ფიზიკის და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, ვარსკვლავთა და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) აღწერა - კურსები
 • პროგრამული ინჟინერია აღწერა - კურსები
 • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება აღწერა - კურსები
 • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისათვის აღწერა - კურსები
ბანერები