ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საფასურის გადახდის წესი

საფასურის გადახდის წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის საფასურია 2 250 ლარი.

სწავლის საფასურის გადანაწილება
სწავლის დაწყებამდე, სექტემბრის თვეში, უნივერსიტეტი სტუდენტთან აფორმებს სასწავლო ხელშეკრულებას, რომელშიც სტუდენტი თავად სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკის სასურველ ვარიანტს.

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადასახადის დაფარვა შესაძლებელია ერთიანად (სრული დაფარვა) ან:

  • ბაკალავრების შემთხვევაში: 2, 4, 6 და 10 თანაბარ ნაწილად;
  • მაგისტრანტების შემთხვევაში: 2, 4, 6 და პირველ სასწავლო წელს 7, ხოლო მეორე სასწავლო წელს 10 თანაბარ ნაწილად.

არსებობს სწავლის საფასურის გადახდის რამდენიმე გზა:

  1. ონლაინპორტალით: Mypay.ge. საკომისიო შეადგენს გადახდილი თანხის 1%-ს.
  2. TBCPAY-ის აპარატებით. საკომისიო შეადგენს ფიქსირებულ 1 ლარს.
  3. ნაღდი ანგარიშსწორებით ქვემოთ ჩამოთვლილ ბანკებში (თქვენ მიერ გადახდილი თანხა მაშინვე აისახება უნივერსიტეტის ახალ ფინანსურ სისტემაში):

შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდისას, ჩვენი სტუდენტები მხოლოდ „ბაზისბანკში“ ისარგებლებენ შეღავათით და არ გადაიხდიან დამატებით საკომისიოს.

სწავლის საფასურის ბანკში გადახდისას, ბანკის თანამშრომელს უნდა მიეწოდოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

  • სტუდენტის სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, პროფესიული მე-3 საფეხური, პროფესიული მე-4 საფეხური, პროფესიული მე-5 საფეხური, უმაღლესი პროფესიული, მოსამზადებელი კურსის საფასური, მსმენელი, სასერტიფიკატო კურსი)
  • სტუდენტის პირადი ნომერი.

ფინანსური დავალიანებისა და ვადაგადაცილების შესახებ

სწავლის საფასურის გადახდის ვადების დარღვევის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას, სტუდენტს დააკისროს ფინანსური ჯარიმა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. თუმცა, სტუდენტს, რომელიც დადგენილ ვადაში გადაიხდის სწავლის საფასურს ზემოთ შეთავაზებული ნებისმიერი გზით და უნივერსიტეტში წარადგენს გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის ქვითარს, მიუხედავად იმისა, როდის აისახება აღნიშნული თანხა საუნივერსიტეტო ანგარიშზე, მოეხსნება ვადაგადაცილების გამო დაკისრებული ჯარიმა.

მხოლოდ იმ სტუდენტების საყურადღებოდ, ვისაც სწავლების საფეხურზე ორი პროფილი აქვს:

ბანკში გადასახადის გადახდისას ბანკის თანამშრომელს უნდა მიაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • სწავლების საფეხური
  • აბონენტის კოდი

შენიშვნა: აბონენტის კოდი შედგება თქვენი პირადი ნომრისა და პროფილის ორციფრიანი ნომრისაგან. აბონენტის კოდი მითითებულია თქვენს „არგუსში“. მის მოსაძებნად, „არგუსის“ ზედა, მარჯვენა კუთხეში მოცემული საინფორმაციო ველიდან უნდა აირჩიოთ სასურველი მიმართულება/საფეხური და მასზე გადართვის შემდეგ თქვენს სახელსა და გვარზე დაწკაპუნებით გამოიძახოთ საკუთარი პროფილი. აბონენტის კოდი პროფილის პირველ სვეტში მოცემული Billing ID-ია.

შეკითხვების შემთხვევაში, მიმართეთ ფაკულტეტებს ან სწავლების საფასურის აღრიცხვა-ანგარიშის დეპარტამენტს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

სწავლების საფასურის აღრიცხვა-ანგარიშის დეპარტამენტი

მის.: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E113 ოთახი (ჩოლოყაშვილის გამზ. #3/5)

ტელ.: 2 22 00 09 (113)

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები