ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სწავლის საფასურის გადახდის წესი

სწავლის საფასურის გადახდის წესი

სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 2250 ლარს, სწავლის დაწყებამდე, სექტემბერში, უნივერსიტეტი სტუდენტთან აფორმებს სასწავლო ხელშეკრულებას, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული საკითხები, და სტუდენტი ვალდებულია გაეცნოს და დაიცვას ხელშეკრულებით განსაზღვრული საფასურის გადახდის ვადები და პირობები.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა, ხელშეკრულების გაფორმების დროს აირჩიონ გადასახადის გადახდის მათთვის სასურველი გრაფიკი  და სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდა განახორციელონ:

 • 2, 4, 6, 8 ან 10 ნაწილად.

სტუდენტს ასევე უფლება აქვს მომდევნო, ნებისმიერ სემესტრში (სწავლის დაწყებამდე) მოითხოვოს  არჩეული გრაფიკის ცვლილება. საამისოდ უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების ცვლილება და სტუდენტის ხელმოწერით დადასტურდეს ახალი გრაფიკის არჩევის ფაქტი.

ყველა სტუდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს სასწავლო ხელშეკრულებაში მითითებული გადახდის ვადებით. სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი მოცემულია „არგუსის“ სისტემაშიც.

გაითვალისწინეთ, რომ სწავლის საფასურის გადახდის გრაფიკის დარღვევის  შემთხვევაში სტუდენტს ყოველ ჯერზე ერიცხება ჯარიმა 50 ლარის ოდნობით და შესაძლოა შეეზღუდოს „არგუსზე“ წვდომა. თუმცა სტუდენტს, რომელიც დადგენილ ვადაში გადაიხდის სწავლის საფასურს ზემოთ შეთავაზებული ნებისმიერი გზით, მიუხედავად იმისა, როდის აისახება აღნიშნული თანხა საუნივერსიტეტო ანგარიშზე, მოეხსნება ვადაგადაცილების გამო დაკისრებული ჯარიმა.

სტუდენტებს, რომლებიც ელოდებიან სწავლის საფასურის დაფინანსებას სახელმწიფო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირებისაგან და უნივერსიტეტში წარმოადგენენ დაფინანსების მომლოდინეობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, გადაეწევათ შესაბამისი სემესტრის საფასურის გადახდის ვადა: შემოდგომის სემესტრში – 31 დეკემბრამდე, ხოლო გაზაფხულის სემესტრში – 30 ივნისამდე. ამ ვადების დადგომამდე სტუდენტს არ ერიცხება ჯარიმები და არ ეზღუდება წვდომა „არგუსზე“. ხსენებული თარიღების დადგომამდე სტუდენტი ვალდებულია თავად დაფაროს არსებული დავალიანება, თუკი ვერ მიიღებს დაფინანსებას, სხვა შემთხვევაში დაეკისრება ერთჯერადი ჯარიმა, რომელიც მოხსნას არ ექვემდებარება.

სწავლის საფასურის გადახდა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის აღრიცხვის ელექტრონული (ბილინგის) სისტემა, რომელიც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, სწავლის საფასური საბანკო დაწესებულებების, ონლაინპორტალებისა და სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით გადაიხადონ.

პარტნიორი ბანკები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს საბილინგო კავშირი აქვს შემდეგ ბანკებთან:

შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდისას ჩვენი სტუდენტები მხოლოდ „ბაზისბანკში“ ისარგებლებენ შეღავათით და არ გადაიხდიან დამატებით საკომისიოს.

სწავლის საფასურის გადახდის სხვა გზები

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ასევე საბილინგო სისტემაში ჩართული:

 • TBC PAY-ის აპარატებით (საკომისიო: ფიქსირებული 1 ლარი);
 • ონლაინპორტალზე Mypay.ge (საკომისიო: გადახდილი თანხის 1%);
 • ონლაინპორტალზე Oppa.ge (საკომისიო: ფიქსირებული 1 ლარი).

ბილინგის სისტემაში ჩართული პარტნიორი ბანკებიდან, აპარატებიდან და ონლაინპორტალებიდან გადახდილი თანხა მაშინვე აისახება უნივერსიტეტის ფინანსურ სისტემაში.

სწავლის საფასურის გადახდის რეკვიზიტები 

სტუდენტებს, რომლებიც სწავლის საფასურს იხდით პარტნიორი ბანკებიდან, შეგეძლებათ დამატებითი რეკვიზიტების გარეშე, მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე განაგრძოთ გადახდა.

იმისათვის, რომ გადახდილი თანხა აისახოს თქვენს საუნივერსიტეტო ანგარიშზე, დანიშნულებაში სავალდებულოდ მისათითებელია შემდეგი ინფორმაცია:

 • სტუდენტის პირადი ნომერი, სახელი და გვარი;
 • საფეხური.

მხოლოდ იმ სტუდენტების საყურადღებოდ, ვისაც სწავლების საფეხურზე ორი პროფილი აქვს – ბანკში გადასახადის გადახდისას ბანკის თანამშრომელს უნდა მიაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • სტუდენტის პირადი ნომერი, სახელი და გვარი;
 • სწავლების საფეხური;
 • აბონენტის კოდი.

აბონენტის კოდი შედგება თქვენი პირადი ნომრისა და პროფილის ორციფრიანი ნომრისაგან, მაგ.: XXXXXXXXXXX-02. აბონენტის კოდი მითითებულია თქვენს „არგუსში“. მის მოსაძებნად „არგუსის“ ზედა, მარჯვენა კუთხეში მოცემული საინფორმაციო ველიდან უნდა აირჩიოთ სასურველი მიმართულება/საფეხური და მასზე გადართვის შემდეგ თქვენს სახელსა და გვარზე დაწკაპუნებით გამოიძახოთ საკუთარი პროფილი. აბონენტის კოდი პროფილის პირველ სვეტში მოცემული Billing ID-ია.

სტუდენტებს, რომლებიც სწავლის საფასურს იხდით სხვა ნებისმიერი არხით, დაგჭირდებათ შემდეგი რეკვიზიტები: 

 • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
 • საიდენტიფიკაციო კოდი: 204861970;
 • მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: 708997289;
 • მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;
 • ბანკის კოდი: TRESGE22;
 • გადახდის დანიშნულება: სტუდენტის სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, სწავლების საფეხური.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებული განცხადებები უნდა გამოიგზავნოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სახელზე არგუსის შესაბამისი ბლანკიდან ან მეილზე info@iliauni.edu.ge .

საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდით თქვენს ფაკულტეტს:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

ელფოსტა: arts_sciences@iliauni.edu.ge;

ტელ.: 032 2 22 00 09 (707)

_____________________________________________________________________________________________

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი

ელფოსტა: bte@iliauni.edu.ge;

ტელ.: 032 2 22 00 09 (180)

_____________________________________________________________________________________________

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

ელფოსტა: sciences_medicine@iliauni.edu.ge;

ტელ.: 032 2 22 00 09 (115)

_____________________________________________________________________________________________

სამართლის სკოლა

ელფოსტა: lawfaculty@iliauni.edu.ge;

ტელ: 032 2 22 00 09 (301)

_____________________________________________________________________________________________

ან შემოსავლების აღრიცხვისა და ანალიზის დეპარტამენტს

ელფოსტა: billing@iliauni.edu.ge;

ტელ.: 032 2 22 00 09 (113)

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები