მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2021- 2022

2021- 2022

 მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები) -  აღწერა - კურიკულუმიმოკლე აღწერა 

ბანერები