მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013-2014

2013 - 2014

მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა)

  1. .სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა
  • (ეკოლოგია,  ბუნებათსარგებლობა (MBA), ბუნებათსარგებლობა (MSc),  სატყეო მეცნიერება, ტყის რესურსების მდგრადი მართვა, მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები, გამოყენებითი გენეტიკა).–აღწერა, კურსები

მიმართულება: ჯანდაცვა

მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

მიმართულება: ხელოვნება

  • .სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი –  აღწერა, კურსები   

მიმართულება: განათლება

  • განათლების ადმინისტრირება – აღწერა, კურსები
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი: (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი –  აღწერა, კურსები

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

მიმართულება: მათემატიკა,ინფორმაციული ტექნოლოგიები,ფიზიკა

  • .თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – აღწერა, კურსები

მიმართულება: ბიზნესი და ეკონომიკა

შენიშვნა: ფაკულტეტზე მზადდება ახალი სამაგისტრო პროგრამები, რომლებზე ჩაბარებაც შეგეძლებათ სექტემბრიდან:
საკვები პროდუქტების მეცნიერება
სპეციალური განათლება
ვეტერინარია

ბანერები