მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012-2013

2012-2013

  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი: (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი – აღწერა, კურსები
  • უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა – აღწერა, კურსები
  • გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური) – აღწერა, კურსები
  • ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია) – აღწერა, კურსები
  • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა

(ეკოლოგია,  ბუნებათსარგებლობა (MBA), ბუნებათსარგებლობა (MSc),  სატყეო მეცნიერება, ტყის რესურსების მდგრადი მართვა, მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები, გამოყენებითი გენეტიკა).– აღწერა, კურსები

  • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – აღწერა, კურსები
  • პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცონეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის ანთროპოლოგია) – აღწერა, კურსები
  • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი – აღწერა, კურსები  
ბანერები