მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014-2015

2014-2015

მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

მიმართულება: ხელოვნება

  • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი –  აღწერაკურსები   

მიმართულება: განათლება

  • განათლების ადმინისტრირება – აღწერაკურსები
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი: (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი –  აღწერა, კურსები

მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

ბანერები