მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011-2012

2011-2012

  • პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცონეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის ანთროპოლოგია) აღწერა, კურსები
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი (ქართული ენისა და  ლიტერატურატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების/მუსიკის მასწავლებელი) აღწერა, კურსები
  • სკოლის ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგ-კონსულტანტი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი აღწერა, კურსები
  • უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა აღწერა, კურსები
  • გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები/ეკონომიკა (ევროპული-რუსული-აღმოსავლური) აღწერა, კურსები
  • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი აღწერა, კურსები
  • თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები აღწერა, კურსები
  • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ეკოლოგია, ბიოლოგიური რესურსების მენეჯმენტი და დაცვა,  ენტომოლოგია, მოლეკულური ბიომეცნიერებები,  ბიოფარმაცია, ნეირომეცნიერებები) აღწერა, კურსები
  • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი კონცენტრაციები: ჯანდაცვის მენეჯმენტი; საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ჯანდაცვის პოლიტიკა; ფარმაციის მენეჯმენტი; ჯანდაცვის ეკონომიკა და ჯანდაცვის პოლიტიკა აღწერა, კურსები
ბანერები