ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

ღონისძიებები

9-23 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს.

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პრეზენტაციების სერია 9 დეკემბერს, 18:30 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E207 აუდიტორიაში (ჩოლოყაშვილის გამზ. #3/5) გაიხსნება და 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ღონისძიებას გახსნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი გიგა ზედანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, პროფესორი დავით აფრასიძე კი, 2016 წლის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშს წარადგენს.

9-23 დეკემბერს, საკუთარ სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს წარადგენენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევრები. მოცემულ პერიოდში 35 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. 

დეტალური განრიგი

ინსტიტუტი                     ხელმძღვანელი                 თარიღი                        თემა/მომხსენებელი

გახსნა  

9 დეკემბერი
18:30
E207 

 1. გახსნა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, 
  პროფესორი გიგა ზედანია 
 2. 2016 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
  შემაჯამებელი ანგარიში
  მომხსენებელი: პროფესორი დავით აფრასიძე

ვგენი ხარაძის 
აბასთუმნის 
ასტროფიზიკური
ობსერვატორია 

მაია თოდუა 

12 დეკემბერი
18:00
 E207

 1. მზე და კოსმოსური ამინდი
  მომხსენებელი: პროფესორი თემურ ზაქარაშვილი 
 2. ატმოსფერო-იონოსფერული პროცესები, როგორც 
  კლიმატის ცვლილებისა და კოსმოსური ამინდის 
  განვითარების ინდიკატორი
  მომხსენებელი: პროფესორი გოდერძი დიდებულიძე
  დეტალურად

ბიოფიზიკის 
ინსტიტუტი

ნუნუ მეტრეველი

 

13 დეკემბერი
17:00
E207

 1. კვადრუპლექსურ-პრაიმერული ამპლიფიკაცია 
  მოლეკულური დიაგნოსტიკისთვის
  მომხსენებელი: მკვლევარი ლევან ლომიძე
 2. ლაზერით ინდუცირებული ფლუორესცენციის 
  რეზონანსული ენერგიის გადატანა დნმ-ის ორმაგ 
  სპირალშიდეფექტების შესასწავლად
  მომხსენებელი: მკვლევარი ირინე ხუციშვილი
  დეტალურად

თეორიული 
ფიზიკის 
ინსტიტუტი

გრიგოლ ღოღობერიძე 

13 დეკემბერი
18:00
E207 

 1. ფიზიკის პრობლემები და რეალობის სტრუქტურები
  მომხსენებელი: პროფესორ-ემერიტუსი გიორგი მაჩაბელი
 2. ტურბულენტობა - კლასიკური ფიზიკის გადაუჭრელი 
  პრობლემა
  მომხსენებელი: ასოცპროფესორი გრიგოლ ღოღობერიძე
  დეტალურად 

ქიმიური 
ბიოლოგიის 
ინსტიტუტი

რევაზ სოლომონია
დავით მიქელაძე 

14 დეკემბერი
17:00
E207 

 1. შთაბეჭდვის რეკოგნიციული მეხსიერების მოლეკულური 
  მექანიზმები წიწილებში
  მომხსენებელი: პროფესორი რევაზ სოლომონია
 2. გლუტამატის მეტაბოტროპული რეცეპტორ 5-ის 
  მონაწილეობა მაკროფაგთა პლასტიურობაში
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი ლალი შანშიაშვილი
  დეტალურად

ლინგვისტურ 
კვლევათა 
ინსტიტუტი

ნინო დობორჯგინიძე 

14 დეკემბერი
18:00
E207 

 1. ენის მოდელირება და კომპიუტერული ლინგვისტიკა
  მომხსენებლები: პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე, 
  ასოც. პროფესორი ირინა ლობჟანიძე
 2. კავკასიისა და საქართველოს კულტურული სემანტიკის 
  კვლევა. ქართულენოვანი/საქართველოში დაცული 
  წყაროების დამუშავება თანამედროვე ციფრული 
  სტანდარტებით  (ციფრული ეპიგრაფიკა, ციფრული 
  პროსოპოგრაფია).
  მომხსენებლები: პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე, 
  მკვლევარი თამარ კალხიტაშვილი
  დეტალურად
დიმიტრი 
უზნაძის 
ფსიქოლოგიის 
ინსტიტუტი
ნინო ჯავახიშვილი

15 დეკემბერი
17:00
E207

 1. გარემოს როლი ადრეული ზრდასრულების 
  იდენტობის ფორმირებაში
  მომხსენებელი: პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი
 2. ოჯახის ძალადობის მსხვერპლების ფსიქოლოგიური მორგება
  მომხსენებელი: მკვლევარი მაკა ლორთქიფანიძე
  დეტალურად

შედარებითი 
ლიტერატურის 
ინსტიტუტი

ბელა წიფურია 

15 დეკემბერი
18:00
E207 

 1. ებრაული იდენტობა საქართველოში და გლობალიზაციის 
  დასაწყისი; წარსულში მომწყვდეულნი: ქართველ იძულებით 
  გადაადგილებულ პირთა ჩახშული ხმა და სოციალური 
  ინტეგრაციის დილემები
  მომხსენებელი: პროფესორი ნინო ფირცხალავა
 2. რომანტიკული ნაციონალიზმის ფორმირება საქართველოში 
  და ქართული ლიტერატურა; კულტურული ფიგურების 
  საკრალიზაცია და "დიდი უკვდავები"
  მომხსენებელი: პროფესორი ბელა წიფურია
  დეტალურად 

სოციალური და 
კულტურის 
კვლევების 
ინსტიტუტი

გიორგი მაისურაძე 

16 დეკემბერი
17:00
E207 

 1. პოსტსეკულარული რელიგიურობა, როგორც რეაქცია 
  გლობალურ კაპიტალიზმსა და სოციალურ უთანასწორობაზე
  მომხსენებელი: პროფესორი გიორგი მაისურაძე
 2. საბჭოთა წარსულის კვლევების მიმართულება; 
  კონსტანტინე მეგრელიძის „აზრის სოციოლოგიის 
  ძირითადი საკითხები“
  მომხსენებელი: მკვლევარი ელენე ლადარია
  დეტალურად 

სავლე წერეთლის 
ფილოსოფიის 
ინსტიტუტი

თამარ ცოფურაშვილი 

16 დეკემბერი
18:00
E207 

 1.  სამართლისა და მორალის საკითხები ფიხტეს 
  „მეცნიერებათა მოძღვრების“ მიხედვით
  მომხსენებელი: პროფესორი თამარ ცოფურაშვილი
 2. გამოყენებითი ეთიკის არსი და სპეციფიკური სფეროები.
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი ნინო როდონაია
  დეტალურად 
ეკოლოგიის 
ინსტიტუტი
დავით თარხნიშვილი
ნათია კოპალიანი
ოთარ აბდალაძე 

19 დეკემბერი
17:00
E207 

 1. დნმ მარკერები და ახალი ცოდნა: ხვლიკიდან ადამიანამდე
  მომხსენებელი: პროფესორი დავით თარხნიშვილი
 2. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა პოპულაციების მდგომარეობა 
  და ევოლუციური ისტორია
  მომხსენებელი: პროფესორი ნათია კოპალიანი
 3. მაღალმთის მცენარეულობა – კლიმატის 
  გლობალური ცვლილების ბიოინდიკატორი
  მომხსენებელი: პროფესორი ოთარ აბდალაძე
  დეტალურად
გიორგი წერეთლის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი
გიორგი სანიკიძე 

20 დეკემბერი
17:00
E207 

 1. აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: ირანელი და ფრანგი 
  ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ 
  მომხსენებელი: პროფესორი გიორგი სანიკიძე 
 2. ბიზანტია–საქართველოს ურთიერთობები
  მომხსენებელი: მკვლევარი ნელი მახარაძე
  დეტალურად 
ბავშვის 
განვითარების 
ინსტიტუტი
თინათინ ჭინჭარაული 

20 დეკემბერი
18:00
E207 

 1. სენსორული ინტეგრაცია და აუტიზმის სპექტრის დარღვევები: პრაქტიკული გამოცდილება და მეცნიერული მტკიცებულებები
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი თინათინ ჭინჭარაული
  დეტალურად 

სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრი „ძილ-ღვიძილის
ციკლის შემსწავლელი 
თენგიზ ონიანის 
ლაბორატორია“

ნიკოლოზ ონიანი 

21 დეკემბერი
17:00
E207 

 1. ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზათა ურთიერთობა 
  და თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედება
  მომხსენებელი:  ასოც. პროფესორი ნიკოლოზ ონიანი
 2. ძილ-ღვიძილის ციკლის პატერნი და ძილის ხარისხი 
  საქართველოს ურბანულ მოსახლეობაში
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი ნატო დარჩია
  დეტალურად 

ფუნდამენტური და 
ინტერდისციპლინარული
მათემატიკური
კვლევების
ინსტიტუტი

გიორგი ხიმშიაშვილი

21 დეკემბერი
18:00
E207

 1. სამგვარი ფოროვნობის მქონე მასალების
  თერმოდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანები
  მომხსენებელი: პროფესორი მერაბ სვანაძე
  დეტალურად 

პოლიტოლოგიის 
ინსტიტუტი

მალხაზ მაცაბერიძე

22 დეკემბერი
17:00
E207

 1. ქართული პოლიტიკური აზროვნების
  ანალიზის სათავეებთან
  მომხსენებელი: მალხაზ მაცაბერიძე, დირექტორი
 2. საქართველოს 1992-1995 წლების მოწვევის 
  პარლამენტის საპარლამენტო დებატების 
  ანალიზი: დელიბერაციის ხარისხი პოლიტიკურ 
  პარტიებს შორის (ჰაბერმასის დისკურსის ეთიკის მიხედვით)
  მომხსენებელი: მკვლევარი ნანი მაჭარაშვილი
  დეტალურად

დემოგრაფიისა და
სოციოლოგიის 
ინსტიტუტი

ავთანდილ სულაბერიძე 

22 დეკემბერი
18:00
E207 

 1. სახელმწიფო დემოგრაფიული სტატისტიკისა და შეფასებით დემოგრაფიულ მაჩვენებელთა შორის განსხვავებები საქართველოში
  მომხსენებელი: ავთანდილ სულაბერიძე, დირექტორი
 2. მართლმადიდებელ მორწმუნეთა დამოკიდებულება
  ოჯახის პრობლემებისადმი
  მომხსენებელი: მკვლევარი ლელა მენაბდიშვილი
  დეტალურად

ფუნდამენტური და 
ინტერდისციპლინარული
მათემატიკური
კვლევების ინსტიტუტი

გიორგი ხიმშიაშვილი 

23 დეკემბერი
17:00
E 207 

 1. ჰომოლოგიის ცნების განვითარების შესახებ
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი გიორგი რაქვიაშვილი
  დეტალურად 

ზოოლოგიის 
ინსტიტუტი

გიორგი ბახტაძე 

23 დეკემბერი
17:30
E207 

 1. საქართველოს ბუნებრივი და აგრო-ეკოსისტემების 
  ცხოველთა მრავალფეროვნება, მონიტორინგი, ბიოკონტროლი
  მომხსენებელი: ასოც. პროფესორი გიორგი ბახტაძე
  დეტალურად 

ბოტანიკის 
ინსტიტუტი

შალვა სიხარულიძე 

23 დეკემბერი
18:00
E207 

 1.  საქართველოს მცენარეთა სამყაროს მრავალფეროვნება.
  მომხსენებელი: ემერიტუს-პროფესორი 
  გიორგი ნახუცრიშვილი
 2. კულტურულ მცენარეთა ველური მონათესავე სახეობების 
  რეგიონები საქართველოში
  მომხსენებელი: პროფესორი მაია ახალკაცი
  დეტალურად

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები