ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი

დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი

დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში შეიქმნა 1991 წლის 28 მარტს დემოგრაფიის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევისა და სოციოლოგიური კვლევის სამეცნიერო ცენტრების გაერთიანების საფუძველზე. 2009 წლის ივლისიდან ინსტიტუტი აფილირებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან.

ინსტიტუტის მიზნები და ამოცანები  საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

1. ინსტიტუტის მიზანია:

 • სამეცნიერო-კვლევითი, საკონსულტაციო და საექსპერტო საქმიანობის განხორციელება;
 • ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო საქმიანობისთვის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის მობილობის წახალისება;
 • ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებაში/გადამზადებაში მონაწილეობის მიღება.

2. ინსტიტუტი უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოიძიოს ინსტიტუტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო დამატებითი შემოსავლები.

ინსტიტუტის საქმიანობის აღწერა

ინსტიტუტის მიზნებიდან გამომდინარე, მისი საქმიანობის ძირითადი საგანია:

 • დემოგრაფიული და სოციოლოგიური პრობლემების კვლევა,  მოსახლეობის აღწარმოების კანონზომიერებათა შესწავლა და ანალიზი;
 • დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება;
 • სოციალურ-დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების შესწავლა და დემოგრაფიული პროგნოზების შემუშავება;
 • დემოგრაფიული პოლიტიკის საკითხებზე საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების შემუშავებაში მონაწილეობა და სამეცნიერო ექსპერტიზა;
 • მოსახლეობის აღწარმოების პროგრამულ-მეთოდოლოგიური საკითხების შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • საზღვარგარეთის ქვეყნების სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის შესწავლა;
 • მოსახლეობის დემოგრაფიული განათლების დონის ამაღლებისათვის სათანადო ღონისძიებების შემუშავება და მათი გატარების ხელშეწყობა;
 • ერთიანი სახელმწიფო სოციალურ-დემოგრაფიული და საოჯახო პოლიტიკის შემუშავება;
 • რეგიონული და ეთნოდემოგრაფიული პრობლემების კვლევა;
 • მიგრაციისა და განსახლების სოციალურ-დემოგრაფიული პრობლემების კვლევა;
 • დემოგრაფიული ქცევის თავისებურებათა შესწავლა;
 • მოსახლეობის დასაქმების სოციალურ-დემოგრაფიული პრობლემების კვლევა;
 • ოჯახის სოციალურ-დემოგრაფიული ტრანსფორმაციის საკითხების შესწავლა;
 • ოჯახის სოციოლოგიის პრობლემების კვლევა;
 • სოციალიზაციის, სოციალური იდენტურობის და სოციალურ-კულტურულ ფასეულობათა თავისებურებების შესწავლა;
 • სოციოკულტურული განვითარების პრობლემების კვლევა;
 • სოციალურ-დემოგრაფიული სტრუქტურის ევოლუციის შესწავლა.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ინსტიტუტის დირექტორი – ავთანდილ სულაბერიძე
avtandil.sulaberidze@iliauni.edu.ge;  
sulaberidzeavtandil@gmail.com
☏ 599 965373; 595 093709
დირექტორის მოადგილე – ვანო შუშტაკაშვილი
☏  595790079 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები