ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

2016 წლის ოქტომბრიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის, SALiS-ის, თანამშრომლებმა დაიწყეს ERASMUS+ ახალი პროექტის, ARTIST-ის, დანერგვა საქართველოში.

2017 წლის 19-20 იანვარს შედგა კონსორციუმის წევრების პირველი სამუშაო შეხვედრა ბრემენის უნივერსიტეტში (გერმანია).

პროექტი „ARTIST – პრაქტიკული კვლევა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების ხელშეწყობისთვის“ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ უმაღლესი განათლების განვითარების ERASMUS+ პროგრამის ფარგლებში. კონსორციუმში გაერთიანებულია 10 პარტნიორი უნივერსიტეტი 7 ქვეყნიდან (გერმანია, საქართველო, ავსტრია, ირლანდია, თურქეთი, ისრაელი, ფილიპინები). პროექტის კოორდინატორია ბრემენის უნივერსიტეტი (გერმანია).

ARTIST-ის მიზანია ბუნებისმეტყველების სწავლების განვითარება და ხელშეწყობა მონაწილე ქვეყნებში პედაგოგთა საქმიანობის პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე. პრაქტიკული კვლევა მიზნად ისახავს მასწავლებლის საქმიანობის ციკლურ გაუმჯობესებას კვლევის, რეფლექსიის და ინოვაციური მიდგომების შემდგომი განვითარების გზით. კონკრეტული ცვლილების და  სიახლის ინტერესი, როგორც პრაქტიკული კვლევის მიზანი, ქმნის  ახალი ცოდნის და საუკეთესო პრაქტიკის სტრატეგიების აღმოჩენის შესაძლებლობას, რომელიც ემსახურება არა მარტო ინოვაციების დანერგვას, არამედ ხელს უწყობს მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლის უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას. სიახლეები/ინოვაციები/ახალი მიდგომები გამოკვლეული, განხორციელებული და ასახული იქნება პრაქტიკოსი მასწავლებლების მიერ საბუნებისმეტყველო განათლების მკვლევრებთან ერთად. პროექტი ARTIST ქმნის საუნივერსიტეტო, სასკოლო და სამეწარმეო ქსელის განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას. პროექტის ფარგლებში, კონსორციუმის წევრები შექმნიან რეგიონალურ ქსელს, რომელიც მოიცავს უნივერსიტეტს, სკოლას და საწარმოს. თითოეული მონაწილე ქვეყნიდან პროექტში ჩაერთვება 3-5 სკოლა საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებთან ერთად. პროექტის ხანგრძლივობა სამი წელია და დასრულდება 2019 წლის სექტემბრის ბოლოს.

პროექტის კოორდინატორია: ბრემენის უნივერსიტეტი (გერმანია).

 • ინტერრეგიონალური მობილობის დახვეწა და შესაბამისობის, მართებულობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა (PAWER)

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ინტერრეგიონალურ თანამშრომლობას საგანმანათლებლო სისტემაში ერთობლივი მიდგომების დანერგვისა და განვითარების საშუალებით. გარდა ამისა, პროექტი უზრუნველყოფს 4 სხვადასხვა რეგიონის, 8 ქვეყნის 23 პარტნიორი უნივერსიტეტის მოდერნიზაციასა და ინტერნაციონალიზაციას.

პროექტის კონკრეტულ მიზნებს წარმოადგენს: კრედიტების სისტემის შესწავლა პარტნიორ ქვეყნებში, 111 თანამშრომლის შესაძლებლობების გაუმჯობესება აკადემიური კურსების დაგეგმვის, მიწოდების და შეფასების მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნებში 1-კვირიანი ტრენინგების ჩატარებით, კრედიტების მინიჭების, სწავლის შედეგებისა და კომპონენტების ერთობლივი მეთოდოლოგიის შემუშავება-შედარება ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით და კრედიტების აღიარებისა - ევროპულ უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ხელშეკრულებების გაფორმების საფუძველზე, კრედიტ-მობილობის პროგრამისა და ინტერინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტების განხორციელებით. გარდა ამისა, შესაბამისი დისემინაციის სტრატეგიებისა და ტექნიკების შემუშავება და მიღება.

პროექტის კოორდინატორია ლ’აკვილას უნივერსიტეტი (იტალია). .

აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს უმაღლესი განათლების რეფორმას, რომლის მიზანიცაა საგანმანათლებლო სისტემის ადაპტაცია ახალ ეკონომიკურ გარემოსთან და ადამიანური რესურსების ზრდის ეფექტური გამოყენება. უმაღლესმა სასწავლებლებმა კურსდამთავრებულთა მაღალი კომპეტენციის ჩამოსაყალიბებლად უნდა განსაზღვრონ   სწავლების პროცესი, რათა ისინი აქტიურად ჩაერთონ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში.

პროექტის კონკრეტული მიზნებია:

 • ევროპაში არსებული პრაქტიკის გავრცელება და საჭირო დოკუმენტების მომზადება, რათა გაღრმავდეს ურთიერთდამოკიდებულება საქართველოსა და ყირგიზეთს შორის ინსტიტუციონალურ და სამეწარმეო დონეზე.
 • დაარსდეს და აღიჭურვოს შემოქმედებითი ცენტრების ქსელი (CreaLABs), რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდენტებსა და მკვლევრებს, მოახდინონ საკუთარი ინოვაციური იდეების გენერირება, განვითარება და კომერციალიზაცია საქართველოსა და ყირგიზეთში.
 • გააუმჯობესოს პერსონალის უნარები და კომპეტენცია CreaLABs-ში, რათა მხარი დაუჭიროს მრეწველობას.
 • შეიქმნას ინტენსიური სასწავლო პროგრამა პროფესორებისა და სტუდენტებისათვის, რომლებიც ცდილობენ, მოახდინონ  სამეწარმეო სწავლებისა და  ახალი მეთოდების ეფექტური ინტეგრირება შესაბამის კურსებზე.
 • შეიქმნას პროფესიონალთა და პრაქტიკოსთა  ქსელი, ხელი შეუწყოს სამეწარმეო და სოციალურ ინოვაციებს ბენეფიციარ ქვეყნებში.

პროექტის კოორდინატორია მაგდებურგის უნივერსიტეტი (გერმანია).

პროექტი ”ABC – Assisting Better Communication” მიზნად ისახავს პროექტში მონაწილე ქვეყნებში კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროფესიისა და აკადემიური პროგრამების გაძლიერებას, საქართველოში კი ამ პორფესიის შექმნასა და განვითარებას. პროექტის ფარგლებში მზადდება და ვითარდება საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის აკადემიური კურსები და პროგრამები, შესაბამისი, სწავლების ინოვაციურ მეთოდებზე დაფუძნებული მასალით.

პროექტის ოთხი ძირითადი მიმართულება მოიცავს:

 • კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროგრამის შესაბამისი მასალების შექმნასა და განვითარებას
 • პროგრამის პილოტირებას
 • პროგრამის განხორციელებისას სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებას
 • კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის სფეროში დაგროვილი თანამედროვე გამოცდილების დაუფლებას და გაზიარებას.
 1. კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროგრამის შესაბამისი მასალების შექმნასა და განვითარება

საქართველოსათვის პროგრამის შექმნასა და განვითარებაში ჩართულია კონსორციუმში მონაწილე ყველა მხარე. მასალები იქმნება კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის ევროპისა და ამერიკის ასოციაციების მოთხოვნების შესაბამისად. კონსორციუმის წევრ უნივერსიტეტებშუ ტრენერთა ტრენინგების, ვორქშოპებისა და სემინარების ორგანიზების გზით. კონსორციუმის წევრი სხვა ბენეფიციარი ქვეყნებისათვის – ისრაელი და ბოსნია-ჰერცოგოვინა, პროექტი საშუალებას იძლება ცოდნის გაზიარებისათვის, მასალების განახლებისა და რევიზიისათვის, ახალი კურსების შექმნისა და ინტერდისციპლინური შეხვედრების ორგანიზებისათვის

2.პროგრამის პილოტირება

პროგრამის პილოტირებაში, მის შეფასებასა და განვითარებაში მონაწილეობენ პარტნიორი ქვეყნის უნივერსიტეტების შესაბამისი მიმართულების ექსპერტები.

3.პროგრამის განხორციელებისას სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება

სწავლების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინება ერთი-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია პროგრამების შექმნისა და პილოტირებისას. ხარისხის უზრუნველყოფის მეთოდოლოგია იყოფა ორ მიმართულებად, ერთი მიმართულია სასწავლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტური მექანიზმების შესაქმნელად, ხოლო მეორე პროექტის მართვვისა და მენეჯმენტის ხარისხის უზრუნველყოფისათვის.

4.კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის სფეროში დაგროვილი თანამედროვე გამოცდილების დაუფლებას და გაზიარება

ენისა და მეტყველების თერაპიის სერვისის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ დარგში არსებული თანამედროვე ხედვების ფართო აუდიტორიისთვის გაზიარებაა. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კონფერენციის, საჯარო ლექციებისა და ინტერდისციპლინური შეხვედრების ორგანიზება. გარდა ამ მიმართულებით აქტივობების განხორციელებისა, პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიის თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებული ეთიკური ნორმებისა და ღირებულებების გავრცელებას, რად პროფესიული ასოციაციის შექმნნის წინაპირობაა.

პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლებისა და შეფასების ხარისხის განვითარება აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით. პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი პოლიტიკისა და მექანიზმების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, აღმოფხვრასა და პრევენციას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

პროექტი მიზნად ისახავს არსებული შეფასების მეთოდების გადახედვასა და გაუმჯობესებას, სწავლებისა და შეფასების ისეთი სისტემის განვითარებას,რომელიც საუკეთესოდ მიესადაგება სტუდენტების სასწავლო საჭიროებებს. პროექტის შედეგად ბენეფიციარ უნივერსიტეტებში აკადემიური პერსონალი გადამზადდება და შეფასების ახლებური მექანიზმები ჩაშენდება სასწავლო პროგრამებში.

(Erasmus+ CBHE project # 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP) 

  

პროექტის  მთავარი მიზანი:

პროექტის მიზანია პარტნიორ ქვეყნებში სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გაუმჯობესება ევროკომისიის განათლებისა და მომზადების 2020 მიზნების (ET 2020 Objectives) შესაბამისად. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს სწავლისა და სწავლების მეთოდების განვითარებასა და ინოვაციების წახალისებას ტექნოლოგიებისა და კვლევის ინტეგრაციის მხარდაჭერით გზით.

პროექტის მთავარი აქტივობებია:

 • აკადემიური პერსონალის განვითარების ცენტრების ჩამოყალიბება და გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია აკადემიური პერსონალის განვითარების ცენტრების ინფრასტრუქტურული გაძლიერება და ინოვაციური მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამის შემუშავება და დანერგვა.
 • პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური პერსონალის გადამზადება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია აკადემიური პერსონალისა და ტრენერების უნარ-ჩვევების გაძლიერება, ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული, ინოვაციური უნარების და კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო კვლევითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
 • სწავლებისა და სწავლის ვირტუალური აკადემიის ჩამოყალიბება: აღნიშნულ აკადემიაში გაწევრიანდება მასწავლებელთა საერთაშორისო საზოგადოება, რომლის მეშვეობითაც დაინტერესებულ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს თავისუფლად წვდომა ექნებათ ღია საგანმანათლებლო რესურსებზე და შეძლებენ მათ გაზიარებას სწავლისა და სწავლების პროცესის უკეთ წარმართვის მიზნით.

ევროპელი პარტნიორები:

 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია)
 • ბარსელონის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
 • პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია)
 • ლინკოპინგის უნივერსიტეტი (შვედეთი)
 • გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - FH Joanneum (ავსტრია)

ბენეფიციარი უნივერსიტეტები:

 • ეროვნული პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ვანაძორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • ბრესტის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • გროდნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამთავრობო და ასოცირებული პარტნიორები:

 • უმაღლესი განათლების სტრატეგიული კვლევის ეროვნული ცენტრი (ბელარუსია)

პროექტის კოორდინატორი : არმენ ბადაგიანი printel@ysu.am

პროექტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ბმულიwww.PRINTeL.am

CURE მოიცავს ინოვაციური კურსების მრავალმხრივ პროგრამებს, სწავლებისა და სწავლის ICT მეთოდებს, სემინარებსა და საქმიანობებს, რაც ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა მომზადებისადა გადამზადების პროგრამების განვითარებას. CURE ხელს უწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სტუდენტური აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელებას, ქმნის სამოქალაქო კლუბებს / ცენტრებსუმაღლეს სასწავლებლებში + სკოლებში და არაფორმალური სწავლების სხვა მიმართულებებით პროექტის ჩარჩოში. CURE აერთიანებს ფაკულტეტის სტუდენტებს და პედაგოგებს + ლიდერებს, რომლებიცცვლილებების აგენტები გახდებიან სკოლებისა და თემების მუშაობისთვის.

პროექტის სპეციფიკური მიზნებია: სამოქალაქო განათლება და ინოვაციური სწავლის მეთოდების შემუშავების კარგი პრაქტიკის დანერგვა, დინამიური პროგრამისა და სტრატეგიის შემუშავება და განვითარება. ეს ხელს უწყობს სასწავლო პროცესს ისრაელისა და საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც მოდელი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ასევე მოიცავსხარისხის შეფასებას აკადემიური განვითარების პროგრამაში, მათ შორის ინოვაციური სწავლების მეთოდების დანერგვისას. თითოეული პარტნიორი უსდ არანაკლებ 4 კურსის პილოტირებას განახორციელებს და ევროკავშირის 3 უმაღლესი სასწავლებელი თავის ქვეყანაში უმასპინძლებს 1ან 2 კურსის წაკითხვას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 6-დან 8 სტუდენტამდე. ისინი ისარგებლებენ საუნივერსიტეტოკამპუსებით, ფაკულტეტებისა და მასწავლებელთა ტრენინგ- სემინარებით, რომლებიც ასევე მოიცავს ინოვაციური სწავლების მეთოდებსაც.

კოორდინატორი: გორდონის  აკადემიური განათლების კოლეჯი 

პროექტის Educational for Drone (eDrone) ძირითადი მიზანია პარტნიორი ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დრონების ეფექტური სწავლების დანერგვა, რაც ადვილად მიიღწევა პროფესიონალი კადრების მომზადება-გადამზადებით. გარდა ამისა, პროექტი მიზნად ისახავს ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას ინოვაციური საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით. პროექტის ფარგლებში მასში ჩართული ქვეყნები გაუზიარებენ გამოცდილებას, მიღწევებსა და ცოდნას პარტნიორ უნივერსიტეტებს.

პროექტის კოორდინატორი: სანიოს უნივერსიტეტი (იტალია)

2018 წლის ნოებრიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა ჩაერთო ERASMUS + ახალი პროექტის “MEDIATS: Training and Society Transformation” განხორციელებაში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და მასში საქართველოს გარდა მონაწილეობენ შემდეგი ქვეყნები: ნიდერლანდების სამეფო, ესპანეთი, ლატვია, გერმანია, აზერბაიჯანი და უკრაინა.

პროექტი პარტნიორ უნივერსიტეტებს (ქართულ, აზერბაიჯანულ და უკრაინულ) საშუალებას აძლევს, ევროპის უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით გახდნენ მთავარი მოთამაშეები მედიაციის პროცესების ხელშეწყობაში.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ილიაუნის სამართლის სკოლის აქტივობა მოიცავს ორ კომპონენტს, ესენია:

სამაგისტრო საფეხურზე მედიაციის მოდულისა და სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავება;
მედიაციის ფედერაციის შექმნა.
აღსანიშნავია, რომ ილიაუნის სამართლის სკოლა ლიდერია ბოლო კომპონენტში და კოორდინაციას უწევს პარტნიორ ქვეყნებში მსგავსი ფედერაციების ჩამოყალიბებას.

პროექტი ითვალისწინებს პარტნიორი უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების გამართვას კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მედიატორთა სერტიფიცირებისა და ტრენინგების სისტემის შექმნას, სტუდენტთა სტაჟირებას ევროპის ქვეყნებში და ა. შ.

პროექტის კოორდინატორია ნიდერლანდების ბიზნესის აკადემია (ნიდერლანდების სამეფო)

პროექტის საერთო მიზანს წარმოადგენს სამაგისტრო კურსების ხარისხის გაუმჯობესება სომხეთსა და საქართველოში. გარემოსდაცვითი სფეროს სწავლება ბოლონიის პრინციპების შესაბამისად, სასწავლო გეგმების კომპლექსური მოდერნიზაციის საფუძველზე, ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის (EAU- ს) სალზბურგის პრინციპების დაცვით და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის. კურიკულუმის განვითარება ეფუძნება ევროპაში სამიზნე ქვეყნებსა და მათ ფარგლებს გარეთ მიღებულ საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზს, და მოიცავს როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებს ასევე საგანმანათლებლო ინოვაციებს. ყურადღება გამახვილდება  კურსდამთავრებულთა განათლებასა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაზე. საუნივერსიტეტო-საზოგადოება-ინდუსტრიული კავშირები  მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ კურსდამთავრებულთა კარგი დასაქმების უზრუნველსაყოფად.  იმისათვის, რომ  გააძლიეროს უნივერსიტეტებში არსებული გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული კუსები პროექტი შეიმუშავებს  დისტანციური სწავლების კურსებს რომლებიც დაკავშირებული იქნებიან თანამედროვე საგანმანათლებო და კვლევით გარემოს დაცვის ლაბორატორიასთან (ERLEP).  ლაბორატორიასთან დაკავშირებული დისტანციური სწავლების კურსები გამოყენებული იქნება სტუდენტური პროექტებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობს მრავალი წლის განმავლობაში გარემოს დაცვის დარგში დაგროვებული ცოდნის ათვისებას და გავრცელებას.

პროექტის ერთ-ერთი ოპერატიული მიზანი არის ახალი და გაუმჯობესებული  სამაგისტრო კურსების სასწავლო პროგრამების შემუშავება და მომზადება აკრედიტაციისათვის. ყველა მონაწილე პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებში შესაბამისი  სამაგისტრო კურსების სასწავლო გეგმის მოდერნიზაციის დანერგვა.

პროექტის კოორდინატორია: ტუსკიას უნივერსიტეტი - იტალია


ბანერები