ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

(Erasmus+ CBHE project # 585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP) 

  

პროექტის  მთავარი მიზანი:

პროექტის მიზანია პარტნიორ ქვეყნებში სტუდენტთა სასწავლო გამოცდილების გაუმჯობესება ევროკომისიის განათლებისა და მომზადების 2020 მიზნების (ET 2020 Objectives) შესაბამისად. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს სწავლისა და სწავლების მეთოდების განვითარებასა და ინოვაციების წახალისებას ტექნოლოგიებისა და კვლევის ინტეგრაციის მხარდაჭერით გზით.

პროექტის მთავარი აქტივობებია:

 • აკადემიური პერსონალის განვითარების ცენტრების ჩამოყალიბება და გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია აკადემიური პერსონალის განვითარების ცენტრების ინფრასტრუქტურული გაძლიერება და ინოვაციური მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამის შემუშავება და დანერგვა.
 • პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური პერსონალის გადამზადება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია აკადემიური პერსონალისა და ტრენერების უნარ-ჩვევების გაძლიერება, ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული, ინოვაციური უნარების და კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო კვლევითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
 • სწავლებისა და სწავლის ვირტუალური აკადემიის ჩამოყალიბება: აღნიშნულ აკადემიაში გაწევრიანდება მასწავლებელთა საერთაშორისო საზოგადოება, რომლის მეშვეობითაც დაინტერესებულ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს თავისუფლად წვდომა ექნებათ ღია საგანმანათლებლო რესურსებზე და შეძლებენ მათ გაზიარებას სწავლისა და სწავლების პროცესის უკეთ წარმართვის მიზნით.

ევროპელი პარტნიორები:

 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია)
 • ბარსელონის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
 • პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია)
 • ლინკოპინგის უნივერსიტეტი (შვედეთი)
 • გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი - FH Joanneum (ავსტრია)

ბენეფიციარი უნივერსიტეტები:

 • ეროვნული პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ვანაძორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სომხეთი)
 • ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • ბრესტის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • გროდნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსია)
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამთავრობო და ასოცირებული პარტნიორები:

 • უმაღლესი განათლების სტრატეგიული კვლევის ეროვნული ცენტრი (ბელარუსია)

პროექტის კოორდინატორი : არმენ ბადაგიანი printel@ysu.am

პროექტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ბმულიwww.PRINTeL.am

პროექტის Educational for Drone (eDrone) ძირითადი მიზანია პარტნიორი ქვეყნების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დრონების ეფექტური სწავლების დანერგვა, რაც ადვილად მიიღწევა პროფესიონალი კადრების მომზადება-გადამზადებით. გარდა ამისა, პროექტი მიზნად ისახავს ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას ინოვაციური საინფორმაციო ტექნოლოგიების საშუალებით. პროექტის ფარგლებში მასში ჩართული ქვეყნები გაუზიარებენ გამოცდილებას, მიღწევებსა და ცოდნას პარტნიორ უნივერსიტეტებს.

პროექტის კოორდინატორი: სანიოს უნივერსიტეტი (იტალია)

2018 წლის ნოებრიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა ჩაერთო ERASMUS + ახალი პროექტის “MEDIATS: Training and Society Transformation” განხორციელებაში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და მასში საქართველოს გარდა მონაწილეობენ შემდეგი ქვეყნები: ნიდერლანდების სამეფო, ესპანეთი, ლატვია, გერმანია, აზერბაიჯანი და უკრაინა.

პროექტი პარტნიორ უნივერსიტეტებს (ქართულ, აზერბაიჯანულ და უკრაინულ) საშუალებას აძლევს, ევროპის უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით გახდნენ მთავარი მოთამაშეები მედიაციის პროცესების ხელშეწყობაში.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ილიაუნის სამართლის სკოლის აქტივობა მოიცავს ორ კომპონენტს, ესენია:

სამაგისტრო საფეხურზე მედიაციის მოდულისა და სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავება;
მედიაციის ფედერაციის შექმნა.
აღსანიშნავია, რომ ილიაუნის სამართლის სკოლა ლიდერია ბოლო კომპონენტში და კოორდინაციას უწევს პარტნიორ ქვეყნებში მსგავსი ფედერაციების ჩამოყალიბებას.

პროექტი ითვალისწინებს პარტნიორი უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების გამართვას კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მედიატორთა სერტიფიცირებისა და ტრენინგების სისტემის შექმნას, სტუდენტთა სტაჟირებას ევროპის ქვეყნებში და ა. შ.

პროექტის კოორდინატორია ნიდერლანდების ბიზნესის აკადემია (ნიდერლანდების სამეფო)

პროექტის საერთო მიზანს წარმოადგენს სამაგისტრო კურსების ხარისხის გაუმჯობესება სომხეთსა და საქართველოში. გარემოსდაცვითი სფეროს სწავლება ბოლონიის პრინციპების შესაბამისად, სასწავლო გეგმების კომპლექსური მოდერნიზაციის საფუძველზე, ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის (EAU- ს) სალზბურგის პრინციპების დაცვით და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის. კურიკულუმის განვითარება ეფუძნება ევროპაში სამიზნე ქვეყნებსა და მათ ფარგლებს გარეთ მიღებულ საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზს, და მოიცავს როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიებს ასევე საგანმანათლებლო ინოვაციებს. ყურადღება გამახვილდება  კურსდამთავრებულთა განათლებასა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაზე. საუნივერსიტეტო-საზოგადოება-ინდუსტრიული კავშირები  მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ კურსდამთავრებულთა კარგი დასაქმების უზრუნველსაყოფად.  იმისათვის, რომ  გააძლიეროს უნივერსიტეტებში არსებული გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული კუსები პროექტი შეიმუშავებს  დისტანციური სწავლების კურსებს რომლებიც დაკავშირებული იქნებიან თანამედროვე საგანმანათლებო და კვლევით გარემოს დაცვის ლაბორატორიასთან (ERLEP).  ლაბორატორიასთან დაკავშირებული დისტანციური სწავლების კურსები გამოყენებული იქნება სტუდენტური პროექტებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობს მრავალი წლის განმავლობაში გარემოს დაცვის დარგში დაგროვებული ცოდნის ათვისებას და გავრცელებას.

პროექტის ერთ-ერთი ოპერატიული მიზანი არის ახალი და გაუმჯობესებული  სამაგისტრო კურსების სასწავლო პროგრამების შემუშავება და მომზადება აკრედიტაციისათვის. ყველა მონაწილე პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებში შესაბამისი  სამაგისტრო კურსების სასწავლო გეგმის მოდერნიზაციის დანერგვა.

პროექტის კოორდინატორია: ტუსკიას უნივერსიტეტი - იტალია

სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით (LoveDistance) 

პროექტის მიზანია გააძლიეროს დისტანციური სწავლებისთვის საჭირო პროცედურები და მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რათა არსებულ პროგრამებზე სტუდენტების ჩართულობა გაიზარდოს. ზრდა. 

პროექტის სპეციფიკური მიზნები: ევროპული გამოცდილების გაზიარება დისტანციური სწავლების პრაქტიკასთან მიმართებაში; ხელი შეუწყოს პარტნიორი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურულ მომზადებას, რომელიც საჭიროა სწავლების დისტანციურად წარმართვისთვის; პარტნიორი უნივერსიტეტების აკადემიური პერსონალის გადამზადება უშუალოდ დისტანციური სწავლების მიმართულებით; მოამზადოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ადმინისტრაციული თანამშრომელები, რომლებიც მოგვიანებით დახმარებას აღმოუჩენე ნაკადემიურ თანამშრომლებს; გაზარდოს ცნობადობა დისტანციურ სწავლებასა და მის სიკეთეებზე პროექტის სამიზნე ჯგუფებში (სტუდენტები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ჯგუფებიდან; რეგიონებში მცხოვრები და სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებული სტუდენტები). 

პროექტის კოორდინატორია პორტოს ტექნოლოგიური ინსტიტუტი.

Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units - HERD

პროექტი 2019 წლიდან მიმდინარეობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტის კონსორციუმი შედგება 17 სრული და 3 ასოცირებული პარტნიორისგან, მათ შორისაა: საქართველოს 12 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 5 სამთავრობო სააგენტო და 3 ევროპული უნივერსიტეტი.

პროექტის ხანგრძლივობა 2 წელია და მისი ძირითადი მიზანია წევრი უნიევრსიტეტების კვლევითი სამსახურების (საშტატო ერთეულების) დაარსება/განახლება, კვლევითი პოტენციალისა და ხარისხის გაზრდა, სწავლებისა და კვლევის კომპონენტების ინტეგრირება ინსტიტუციურ დონეზე. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, უნდა განხორციელდეს შემდეგი პუნქტები:

 • ერთობლივი კვლევითი პლატფორმის დაარსება;
 • კვლევითი ინტერნეტპორტალის შექმნა;
 • კვლევების მენეჯმენტისა და მონაცემთა ანალიზის დამუშავებისთვის საჭირო უნარების გაუმჯობესება ადმინისტრაციული პერსონალისთვის;
 • წევრ უნივერსიტეტებში კვლევის პოტენციალის გაზრდის ხელშეწყობა.

პროექტის კოორდინატორი: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტი (თსუ)

ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში

2020-2023 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მონაწილე იქნება ერაზმუს +- ის მიერ დაფინანსებული ეროვნული პროექტისა „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში“ (Developing and Implementing Technology-Enhanced Teaching and Learning at Georgian HEIs – DITECH.)

პროექტის მიზანია ტექნოლოგიით გაძლიერებული სწავლება-სწავლის დანერგვისა და განვითარების გზით უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოს  უსდ-ებში.

კონსორციუმის წევრი უნივერსიტეტები არიან:

1. ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი) – პროექტის კოორდინატორი
2. კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ლიეტუვა)
3. კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (ირლანდია)
4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
5. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
6. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
7. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
8. სოხუმის სახელმწიფო უნვერსიტეტი
9. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

პროექტის კოორდინატორია:ტალინის უნივერსიტეტი. 

Educating Science Teachers for All (ESTA)

პროექტის მიზანია მხარი დაუჭიროს უნივერსიტეტის პერსონალის სამეცნიერო განათლებას, მათ მომზადებას, მიიღოს და გამოიყენოს ევროკომისიის ქვეყნების გამოცდილება ამ მიმართულებით, რომლებიც ორიენტირებულნი იქნებიან ისეთ თემებზე როგორიცაა „ სამეცნიერო განათლება ყველასთვის “ და „ჰეტეროგენიულობა და მრავალფეროვნება სამეცნიერო განათლებაში “.

პროექტის კოორდინატორია: ლუდვიგსბურგის უნივერსიტეტი

მესამე მისიის ხარისხის და შესაბამისობის გაძლიერება საქართველოს უნივერსიტეტებში“ (SQUARE).

პროექტის მიზანია უნივერსიტეტების მესამე მისიის ხარისხის და რელევანტურობის გაუმჯობესება, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტების როლის ზრდას საზოგადოების სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში. 

პროექტის ფარგლებში ქართული უნივერსიტეტები საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით შექმნიან მეთოდოლოგიას და გზამკვლევებს მესამე მისიის დაგეგმვის, დანერგვის, განხორციელებისა და შეფასების შესახებ, ასევე შემუშავდება მესამე მისიის სტრატეგია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განაახლებენ ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემას და მოახდენენ აქტივობების შეფასების ინტეგრირებას ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებთან. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტების მესამე მისიის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის კონსორციუმის თითოეულ წევრ უნივერსიტეტში  მოხდება მესამე მისიის თითო პროექტის პილოტირება. 

პროექტის კოორდინატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბანერები