ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თავისუფალი მეცნიერებები

თავისუფალი მეცნიერებები

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ისეთი ცოდნა, რომელიც აქცევს მას მრავალმხრივ განვითარებულ ადამიანად, საქართველოს და დემოკრატიული საზოგადოების შეგნებულ მოქალაქედ; განუვითარებს მას  კრიტიკული აზროვნების უნარს.

თავისუფალ მეცნიერებებზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი წარმოდგენა ისტორის მანძილზე განვითარებული ძირითადი ფილოსოფიური და რელიგიური ალტერნატივების შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე შექმნილი ფილოსოფიური, რელიგიური, ლიტერატურული და ხელოვნების ნაშრომების შესახებ;
  • წარმოდგენა დემოკრატიული პოლიტიკის ბუნების შესახებ;
  • ფილოსოფიის, ლიტერატურის, ხელოვნების, პოლიტიკის სფეროების შესახებ მიღებული ცოდნის ერთმანეთთან და კულტურის სხვა პროდუქტებთან საბაზისო დონეზე დაკავშირების უნარი;
  • ინფორმაციის ანალიზისა და დარგობრივი ლიტერატურის წაკითხვა-გაანალიზების უნარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები