ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციოლოგია

სოციოლოგია

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროგრამის დასახელება: სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
დამატებითი პროგრამა: სოციოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია სოციოლოგიის დარგის კონკურენტუნარიან კურსდამთავრებულთა მომზადება, რომელთაც ექნებათ დიდი ცოდნა ძირითადი სოციოლოგიური თეორიებისა და ცნებების შესახებ, ასევე საბაზო კვლევითი უნარები, მათ შორის ეცოდინებათ ეთიკის სტანდარტები, რომელზე დაყრდნობითაც განახორციელებენ სოციოლოგიურ კვლევას წინასწარ განსაზღვრული მითითებებით რთულ, არაპროგნოზირებად გარემოში.

პროგრამა ფოკუსირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორებიცაა: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ანალიზი, ინტერპრეტაცია, არგუმენტაცია, გუნდში ეფექტურად მუშაობა.

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს

  • უნდა ჰქონდეს ცოდნა სოციოლოგიის ძირითადი საკითხების, კონცეფციების, ცნებების, თეორიების შესახებ და შეეძლოს მათი გამოყენება სოციალური პრობლემის/საკითხის კონცეპტუალიზაციისთვის;
  • უნდა შეეძლოს ძირითადი თვისებრივი ან/და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება აქტუალური სოციალური პრობლემის/საკითხის კვლევისა და შეფასებისთვის წინასწარ განსაზღვრული რეკომენდაციების შესაბამისად;
  • უნდა შეეძლოს მონაცემების მოპოვება, აღწერა და მათი დამუშავება შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით;
  • უნდა შეეძლოს კვლევის შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, შეფასება;
  • უნდა შეეძლოს სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან ზეპირი და წერილობითი ურთიერთობა აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით;
  • უნდა შეეძლოს საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება, მართვა და საჭირო რესურსების გამოყენება;
  • უნდა იცავდეს დარგის ეთიკის ნორმებსა და სტანდარტებს კვლევის დაგეგმვის, განხორციელების, მონაცემთა ბაზის შექმნისა და კვლევითი ანგარიშის წარმოდგენისას.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

სოციოლოგიის სავალდებულო კურსები – 42 კრედიტი
სოციოლოგიის არჩევითი კურსები – 18 კრედიტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახები: A 201, A 302
luka.beraia@iliauni.edu.ge
eka_pataridze@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები