ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: საფრანგეთისმცოდნეობა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: საფრანგეთისმცოდნეობა

პროგრამის მიზანია

  • შეასწავლოს სტუდენტს ფრანგული ენა და მისი აგებულება საშუალო დონეზე;
  • შეუქმნას მას ზოგადი წარმოდგენა საფრანგეთის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე.

საფრანგეთისმცოდნეობის მიმართულების შემთხვევაში პროგრამის კურსდამთავრებულს:

  • აქვს ზოგადი ცოდნა ფრანგული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს ფრანგულენოვანი ლიტერატურის ისტორიის რამდენიმე პერიოდსა და მნიშვნელოვანი ფრანგი ავტორების შემოქმედების შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს საფრანგეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისა და კულტურული ძეგლების შესახებ.

კურსდამთავრებული ფლობს ფრანგულ ენას მინიმუმ B1 დონეზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები