ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: სლავისტიკა (რუსისტიკა)

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: სლავისტიკა (რუსისტიკა)

პროგრამის მიზანია

  • შეასწავლოს სტუდენტს რუსული ენა და მისი აგებულება საშუალო დონეზე;
  • შეუქმნას მას ზოგადი წარმოდგენა რუსეთის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე.


სლავისტიკის (რუსისტიკა) მიმართულების შემთხვევაში პროგრამის კურსდამთავრებულს:

  • აქვს ფართო თეორიული ცოდნა რუსული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ;
  • აქვს ფართო ცოდნა ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
  • იცნობს რუსული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთ და/ან რამდენიმე პერიოდსა და მნიშვნელოვანი რუსი ავტორების შემოქმედებას;
  • იცნობს რუსეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და კულტურულ ძეგლებს.

კურსდამთავრებული ფლობს რუსულ ენას მინიმუმ B1 დონეზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები