ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფია

ფილოსოფია

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგენა ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების შესახებ; გააცნოს ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის, განვითარების ისტორია, ძირითადი ცნებები, თეორიები, მიდგომები და პრინციპები.

ფილოსოფიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსადამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი ცოდნა ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის, განვითარების ეტაპების, ისე რიგი ფილოსოფოსების შრომების შესახებ;
  • ზოგადი ცოდნა ფილოსოფიის სხვადასხვა სფეროს ცენტრალური თეორიებისა და არგუმენტების, სხვადასხვა ფილოსოფიური ტექსტის, ფილოსოფიური ტერმინოლოგიის შესახებ;
  • ინფორმაციის ანალიზისა და დარგობრივი ლიტერატურის წაკითხვა-გაანალიზების უნარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები