ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ანგლისტიკა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ანგლისტიკა

პროგრამის მიზანია

  • შეასწავლოს სტუდენტს ინგლისური ენა და მისი აგებულება საშუალო დონეზე;
  • შეუქმნას მას ზოგადი წარმოდგენა დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე.

ანგლისტიკის მიმართულების შემთხვევაში პროგრამის კურსდამთავრებულს:

  • აქვს ზოგადი ცოდნა ინგლისური ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
  • შესაბამისი კურსების არჩევის შემთხვევაში წარმოდგენა აქვს ბრიტანული და/ან ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი ან რამდენიმე პერიოდის და ასევე მნიშვნელოვანი ბრიტანელი და/ან ამერიკელი ავტორების შემოქმედების შესახებ;
  • შესაბამისი კურსების არჩევის შემთხვევაში წარმოდგენა აქვს დიდი ბრიტანეთის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისა და კულტურული ძეგლების შესახებ.

კურსდამთავრებული ფლობს ინგლისურ ენას მინიმუმ B1 დონეზე.

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები