ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მუსიკა

მუსიკა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი წარმოდგენა სამუსიკო ხელოვნების შესახებ, ხოლო რომელიმე ერთი მიმართულების არჩევის შემთხვევაში (ელექტროაკუსტიკური და კომპიუტერული მუსიკა, თანამედროვე პოპულარული მიმდინარეობების თეორია და პრაქტიკა, ეთნომუსიკოლოგია, მუსიკის ისტორია, აკუსტიკური და ელექტროაკუსტიკური კომპოზიცია, ან კლასიკური და ბაროკოს მუსიკის თეორია და პრაქტიკა) უფრო საფუძვლიანი ცოდნა არჩეული მიმართულების შესახებ; მისცეს მას ზოგადი აკადემიური ბაზა: გააცნოს მას დარგის სპეციფიკა, მუსიკის თეორიული საფუძვლები, ძირითადი პრინციპები და უმნიშვნელოვანესი ნიმუშები; გააცნოს სტუდენტს მუსიკალური ხელოვნება ფართო ისტორიულ, სოციოლოგიურ, ფილოსოფიურ, ესთეტიკურ და ანალიტიკურ ჭრილში; გააღვივოს სტუდენტის შემოქმედებითობა, განავითაროს მისი ანალიტიკური აზროვნება და მისცეს მას შესაბამისი პრაქტიკული უნარები.

მუსიკაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • წარმოდგენა მუსიკის, როგორც ინტერ- და მულტიდისციპლინური, ინტერნაციონალური და მულტიკულტურული მოვლენის, შესახებ;
 • მსოფლიო მუსიკის ისტორიის (უძველესი დროიდან დღევანდლამდე) ფართო და ზოგადი ცოდნა;
 • მუსიკის ფართო ისტორიულ, სოციოლოგიურ, ფილოსოფიურ, კულტურულ და ესთეტიკურ ჭრილში განხილვის უნარი; საზოგადოებაში მუსიკის როლის გაცნობიერების უნარი;
 • სამუსიკო ხელოვნების ფუნდამენტური თეორიების, პრინციპებისა და კონცეფციების საბაზო ცოდნა;
 • მუსიკის თეორიის საბაზო ცოდნა, ზოგადი წარმოდგენა მუსიკალური ფორმის, მნიშვნელოვანი მუსიკალური სტილებისა და ჟანრების შესახებ;
 • კლავიატურაზე ორიენტაციის და მარტივი ან/და საშუალო სირთულის სანოტო ლიტერატურის ფურცლიდან კითხვის და შესრულების საბაზო უნარები.

ელექტროაკუსტიკურ და კომპიუტერულ მუსიკაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • წარმოდგენა ელექტროაკუსტიკური მუსიკის ისტორიას, ესთეტიკას, და უმნიშვნელოვანეს ნიმუშების შესახებ;
 • მიმართულებისთვის დამახასითებელი თანამედროვე ტექნოლოგიების ზოგადი ცოდნა;
 • სპეციალურ საკომპიუტერო პროგრამების - Audobe Audition, MAX-MSP-Jitter, ProTools და Cubase - ცოდნა;
 • ბგერის ჩაწერის, შენახვისა და მანიპულაციის უნარები;
 • ელექტრონული საშუალებებით ბგერითი კომპოზიციების შექმნის უნარი.

ეთნომუსიკოლოგიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • ზოგადი წარმოდგენა ადამიანის მუსიკალურ უნარებზე, სხვადასხვა კულტურული შრეებისათვის დამახასიათებელ მუსიკალური შემოქმედებითი აზროვნების ზოგად ტიპებზე;
 • ქართული ხალხური (როგორც სასიმღერო, ისე საკრავიერი), საეკლესიო და ქალაქური მუსიკალური შემოქმედების ისტორიული და თეორიული საფუძვლების ცოდნა;
 • ზოგადი წარმოდგენა კავკასიის ხალხების, ასევე საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების მუსიკალური შემოქმედების შესახებ და მისი ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორთან მიმართებაში გააზრება უნარი;
 • მსოფლიო მუსიკალური ფოლკლორის ზოგადი ცოდნა და ამ ცოდნის ქართულ მუსიკალურ ფოლკლორთან მიმართებაში გააზრების უნარი;
 • ქართული ხალხური საკრავების თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნა.

მუსიკის ისტორიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • ზოგადი წარმოდგენა ადამიანის მუსიკალურ უნარებზე, სხვადასხვა კულტურული შრეებისათვის დამახასიათებელ მუსიკალური შემოქმედებითი აზროვნების ზოგად ტიპებზე;
 • ზოგადი წარმოდგენა მსოფლიოს და დასავლეთევროპულ პროფესიულ მუსიკაზე;
 • ზოგადი ცოდნა თანამედროვე პოპულარული მუსიკის შესახებ;
 • ქართული პროფესიული მუსიკის ისტორიისა და მნიშვნელოვანი ნიმუშების ცოდნა;
 • სხვადასხვა ეპოქის, სტილისა და ჟანრის მნიშვნელოვანი მუსიკალური ნაწარმოებების ცოდნა.

კომპოზიციაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • აკუსტიკური კომპოზიციის ძირითადი პრინციპების და მეთოდების ცოდნა;
 • ელექტროაკუსტიკური კომპოზიციის საბაზისო ცოდნა;
 • თანამედროვე პროფესიული მუსიკის მიმდინარეობების, მასალებისა და ტექნიკების ზოგადი ცოდნა;
 • საორკესტრო საკრავების ტემბრული და ტექნიკური შესაძლებლობების ზოგადი ცოდნა.

თანამედროვე პოპულარული მიმდინარეობების თეორიასა და პრაქტიკაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • ჯაზის ჰარმონიის საფუძვლების ცოდნა;
 • ჯაზური აკომპანიმენტის საფუძვლების ცოდნა;
 • წარმოდგენა თანამედროვე პოპულარული მუსიკის სხვადასხვა მიმდინარეობის საშემსრულებლო (სასიმღერო ან საკრავიერი) ტექნიკის ძირითად პრინციპების შესახებ;
 • ანსამბლში მუსიცირების პრინციპების ცოდნა;
 • სოლფეჯირების ჩვევები;
 • თანამედროვე პოპულარული მუსიკის სხვადასხვა მიმდინარეობის – ჯაზის, სოულის, როკის, ფანკის, ფიუჟნის, და ა.შ. – საბაზო ცოდნა.

კლასიკური და ბაროკოს მუსიკაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

 • წარმოდგენა ბაროკოს, კლასიკური (ვიწრო და ფართო გაგებით) და თანამედროვე პროფესიული მუსიკის ფუნდამენტალური მახასიათებლების, ასევე - ამ ეპოქების/მიმდინარეობების მნიშვნელოვანი სტილების, ჟანრებისა და ფორმების შესახებ; უმნიშვნელოვანესი ნიმუშების შესახებ;
 • კლასიკური (როგორც ვიწრო, ისე ფართო გაგებით) და ბაროკოს მუსიკის საშემსრულებლო ხერხების საბაზო თეორიული ცოდნა და შესრულების სპეციფიკის ცოდნა;
 • სოლო და საანსამბლო შესრულების უნარი და საჯარო შესრულებისთვის მნიშვნელოვანი საბაზო უნარ-ჩვევები;
 • მუსიკის მოსმენის და შეფასების საბაზო პრაქტიკული ჩვევები;
 • მუსიკალური ნაწარმოებისთვის ინტერპრეტაციისთვის აუცილებელი საბაზისო ანალიტიკური უნარები.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები