ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მათემატიკა

მათემატიკა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს შეასწავლოს უმაღლესი მათემატიკის ძირითადი დარგები, ამ დარგების ფუნდამენტური ცნებები და ამოსავალი კონცეფციები, აჩვენოს მათ შორის ორგანული კავშირები და მათი გამოყენების ფართო სპექტრი.

მთემატიკაზე კონცენტრირების შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • წარმოდგენა უმაღლესი მათემატიკის ძირითადი დარგებისა და მათი ამოსავალი კონცეფციების შესახებ;
  • წარმოდგენა მათემატიკის გამოყენებით ასპექტების შესახებ, რაც გულისხმობს ამოცანებისა და მათი ამოხსნის მეთოდების განზოგადების გზით პრობლემების გადაწყვეტისათვის საჭირო მიდგომების გამომუშავებას.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები