ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: გერმანისტიკა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: გერმანისტიკა

პროგრამის მიზანია: 

  • შეასწავლოს სტუდენტს გერმანული ენა და მისი აგებულება საშუალო დონეზე;
  • შეუქმნას მას ზოგადი წარმოდგენა გერმანიის / გერმანულენოვანი ქვეყნების საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე.

გერმანისტიკის მიმართულების შემთხვევაში პროგრამის კურსდამთავრებულს:

  • აქვს ზოგადი ცოდნა გერმანული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთ და/ან რამდენიმე პერიოდსა და მნიშვნელოვანი გერმანელი და/ან ავსტრიელი და/ან შვეიცარიელი ავტორების შემოქმედების შესახებ;
  • წარმოდგენა აქვს გერმანულენოვანი ქვეყნების ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებისა და კულტურული ძეგლების შესახებ.

კურსდამთავრებული ფლობს გერმანულ ენას მინიმუმ B1 დონეზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები