ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ლიტერატურათმცოდნეობა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ლიტერატურათმცოდნეობა

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლების შესახებ; შეუქმნას წარმოდგენა მსოფლიო ლიტერატურის განვითარებასა და მხატვრულ პროცესებზე.

ლიტერატურათმცოდნეობაზე  კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი ცოდნა ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა ერთი ან მეტი ქვეყნისა და ეპოქის ლიტერატურის შესახებ;
  • წარმოდგენა ლიტერატურული გვარებისა და ჟანრების ესთეტიკური და სტრუქტურული თავისებურებების შესახებ;
  • წარმოდგენა ძირითადი ლიტერატურათმცოდნეობითი ცნებების შესახებ;
  • წარმოდგენა ლიტერატურული ნაწარმოებების შექმნის პროცესის შესახებ;
  • ლიტერატურული ნაწარმოების მნიშვნელობისა და ღირებულების კრიტიკულად შეფასების უნარი;
  • ლიტერატურული ნაწარმოების შესაბამის ისტორიულ, ინტელექტუალურ, კულტურულსა და ინსტიტუციურ კონტექსტთან დაკავშირების უნარი;
  • ლიტერატურულ ტექსტებზე დაკვირვების, მათი აღწერისა და ინტერპრეტაციის უნარი;
  • შესაბამისი უცხო ენის ფლობის შემთხვევაში, მარტივი ლიტერატურული ნაწარმოების  ქართულ ენაზე თარგმნის უნარი, ლიტერატურული სტილის ნორმებისა და თარგმანის სტილისტიკის წესების დაცვით.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები