ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტებს ფართო და ზოგადი ცოდნა ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართულენოვანი სივრცის კულტურული და ისტორიული ასპექტების შესახებ.

ქართულ ფილოლოგიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • წარმოდგენა ქართული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის შესახებ; იცნობს ენათმეცნიერების საფუძვლებს, პრინციპებსა და ძირითად თეორიებს;
  • წარმოდგენა ქართულენოვანი ლიტერატურის ერთ-ერთი ან რამდენიმე პერიოდის შესახებ; იცნობს ქართული ლიტერატურის მნიშვნელოვან ავტორებსა და მათ ნაწარმოებებს, ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებსა და პრინციპებს;
  • ფართო ცოდნა მშობლიური ენის კულტურული, პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტისა; შეუძლია, ეფექტიანად გამოიყენოს იგი კულტურათშორისი კომუნიკაციის დროს.
  • ქართული ლიტერატურული და ლინგვისტური ფაქტების, მოვლენებისა და პროცესების აღწერის უნარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები