ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ხელოვნებათმცოდნეობა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ხელოვნებათმცოდნეობა

პროგრამის მიზანია, გააცნოს სტუდენტს  ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა, შეუქმნას წარმოდგენა საქართველოსა და მსოფლიოს ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ, განუვითაროს კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს იგი შუამავლობისთვის უცხო და მშობლიურ კულტურებს შორის;

ხელოვნებათმცოდნეობაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი წარმოდგენა მსოფლიოს ხელოვნების ისტორიის უმნიშვნელოვანესი პერიოდებისა და საკითხების შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა ერთზე მეტი გეოგრაფიული რეგიონის და/ან ქრონოლოგიური პერიოდის ხელოვნების შესახებ;
  • ხელოვნებათმცოდნეობითი კონცეფციების, ღირებულებებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის ზოგადი ცოდნა;
  • ზოგადი წარმოდგენა ხელოვნების მენეჯმენტის სფეროში მიმდინარე აქტუალური პროცესების შესახებ;
  • არტეფაქტის შექმნის კონტექსტის გააზრების უნარი;
  • კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და დაცვის პოლიტიკის ზოგადი ასპექტების გააზრების უნარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები