ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არქეოლოგია

არქეოლოგია

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს გააცნოს არქეოლოგიური კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა, მსოფლიოს ცივილზაციების წარსული და განვითარების ისტორია, ამ ცივილიზაციების აზროვნება გადმოცემული მათ შემოქმედებითსა და ენობრივ პროდუქციაში; შეუქმნას წარმოდგენა საქართველოსა და მსოფლიო ცივილიზაციების უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ; განუვითაროს კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს ის შუამავლობისთვის უცხო და მშობლიურ კულტურებს შორის; ასევე _ ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და რეგიონული იდენტობის ჩამოყალიბებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას.

არქეოლოგიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსადამთავრებულს აქვს:

  • არქეოლოგიის ისტორიის ცოდნა;
  • არქეოლოგიურ კულტურათა ფორმირების პროცესების ცოდნა;
  • წარმოდგენა მსოფლიოს სხვადასხვა ცივილიზაციის ისტორიასა და არქეოლოგიაზე; არქეოლოგიურ კულტურათა განვითარებაზე როგორც დროში (ქვის ხანა, ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა, კლასიკური ხანა, შუა საუკუნეები), ასევე სივრცეში (კავკასია, მახლობელი აღმოსავლეთი, ხმელთაშუაზღვისპირეთი, ევროპა და სხვა);
  • ზოგადი წარმოდგენა კავკასიის არქეოლოგიური კულტურების შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა კომპლექსური საზოგადოების წარმოშობისა და განვითარების პროცესების შესახებ;
  • წარმოდგენა მატერიალური კულტურის ძეგლების შესახებ, როლებშიც სხვადასხვა ხალხის ყოფა-ცხოვრება, რწმენა-წარმოდგენები და იდეოლოგია აისახა;
  • წარმოდგენა არქეოლოგიურ მონაცემთა კლასიფიკაციისა და დათარიღების მეთოდების შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მეთოდების შესახებ;
  • წარმოდგენა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მენეჯმენტის შესახებ;
  • წარმოდგენა არქეოლოგიური საქმიანობის სამართლებრივი და ეთიკური საკითხების შესახებ.

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები