ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
პროგრამის დასახელება: ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)
დამატებითი პროგრამა: ფსიქოლოგია
სწავლების ენა: ქართული
დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 60 ECTS

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია

  • სტუდენტს მისცეს ცოდნა ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებების, თეორიების, მეთოდების შესახებ;
  • განუვითაროს ფსიქოლოგიური მოვლენებისა და პროცესების ანალიზისა და შეფასების უნარი.

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს

  • უნდა ჰქონდეს ცოდნა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგის ძირითადი ცნებების, თეორიული მიდგომებისა და ემპირიული კვლევების შესახებ;
  • უნდა შეეძლოს:
  • ფსიქოლოგიური პრინციპების გამოყენება სხვადასხვა საკითხთან (პიროვნულ, სოციალურ თუ ორგანიზაციულ) დაკავშირებით;
  • ეფექტური ზეპირი და წერილობითი ურთიერთობა თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;
  • საკუთარი მოსაზრებების, თეორიული თუ ექსპერიმენტული კვლევითი გეგმებისა და კვლევის შედეგების თანმიმდევრული და არგუმენტირებული გადმოცემა როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით;
  • პროფესიულ და კვლევით საქმიანობაში ეთიკის პრინციპების დაცვა;

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

ფსიქოლოგიის სავალდებულო კურსები – 42 კრედიტი
ფსიქოლოგიის არჩევითი კურსები – 18 კრედიტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახები: A 201, A 302
anuki.jikidze.1@iliauni.edu.ge
eka_pataridze@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები