ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს გააცნოს ისტორიული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა; მსოფლიოს ცივილზაციების წარსული და განვითარების ისტორია, ამ ცივილიზაციების აზროვნება გადმოცემული მათ შემოქმედებითსა და ენობრივ პროდუქციაში; შეუქმნას წარმოდგენა საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ.

ისტორიაზე  კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი წარმოდგენა წარსულის დიაქრონული ჩარჩოს შესახებ (საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის);
  • ზოგადი წარმოდგენა საქართველოს ისტორიის რომელიმე ეპოქის ან დიაქრონული მოვლენის შესახებ;
  • ზოგადი წარმოდგენა მსოფლიო ისტორიის რომელიმე ეპოქის ან დიაქრონული მოვლენის შესახებ;
  • ისტორიული კვლევების, მიდგომების და მეთოდების ზოგადი ცოდნა;
  • სხვადასხვა ქვეყნისა და კულტურის ღირებულებების და თავისებურებების ცოდნა და პატივისცემა.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები