ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: კინომცოდნეობა

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: კინომცოდნეობა

პროგრამის მიზანია, წარმოდგენა შეუქმნას სტუდენტს საქართველოსა და მსოფლიოს კინოს  უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შესახებ; გააცნოს კინომცოდნეობითი კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა; წარმოდგენა შეუქმნას მას კინოშედევრების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტაციის შესახებ.

კინომცოდნეობაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • წარმოდგენა მსოფლიო კინემატოგრაფიის - მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური კინოს - ისტორიის შესახებ;
  • წარმოდგენა კინოენის შესახებ - შეუძლია სხვადასხვა სტილისა და ჟანრის კინო-ნაწარმოებების ფორმის გარჩევა;
  • წარმოდგენა კინოს თეორიის ფუნდამენტური პრინციპების შესახებ;
  • კინოს ისტორიის მსოფლიოს ხელოვნების ჭრილში განხილვის უნარი - ესმის კინემატოგრაფის როლი საზოგადოების ცნობიერების ჩამოყალიბებაში;
  • მასობრივი და საავტორო კინოს თავისებურებების გამიჯვნის უნარი.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები