ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ფიზიკა

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა ფიზიკის საფუძვლების, ძირითადი ცნებებისა და კონცეფციების შესახებ, კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, გააცნოს მას სამყაროს ზოგიერთი თვისება და ბუნების მოვლენების ზოგიერთი კანონზომიერება, მისცეს ზოგადი ცოდნა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სხვადასხვა დარგს შორის ურთიერთკავშირის შესახებ. 

ფიზიკაზე კონცენტრირების შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ზოგადი ცოდნა ფიზიკის საფუძვლების, ძირითადი ცნებებისა და კონცეფციების შესახებ;
  • წარმოდგენა კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ;
  • წარმოდგენა სამყაროს ზოგიერთი თვისებისა და ბუნების მოვლენების ზოგიერთი კანონზომიერების შესახებ;
  • ზოგადი ცოდნა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სხვადასხვა დარგს შორის ურთიერთკავშირის შესახებ.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები