მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რუსისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

რუსისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

პროგრამის დასახელება: რუსისტიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი რუსულ ფილოლოგიაში

პროგრამის შესახებ

პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და რეაკრედიტაცია გაიარა 2023 წელს. პროგრამის განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით მისი განახლება შესაძლებელია ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში.

რუსისტიკის პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი ერთის მხრივ შეისწავლის რუსული ენის  თეორიულ (ლინგვისტურ და ლიტერატურათმცოდნეობით) ასპექტებს, ხოლო მეორეს მხრივ ეუფლება მას პრაქტიკულად.  

პროგრამის მიზანი

რუსისტიკის პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი რუსული ფილოლოგიის დარგში, რომელსაც:

 • შეეძლება გამოიყენოს რუსული ენა კომპეტენტურ დონეზე, სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან, როგორც ზეპირი ისე წერითი კომუნიკაციისათვის;
 • ექნება რუსული ენის, როგორც სისტემის, ასევე მისი სტრუქტურის შესახებ საბაზო ცოდნა;
 • ექნება ფართო ცოდნა რუსული ლიტერატურისა და კულტურის შესახებ;
 • შეეძლება სხვადასხვა ტიპის რუსულენოვანი ტექსტის გაგება და ანალიზი.

ამასთან პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა ეფექტური ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, კრიტიკული ანალიზი და არგუმენტირებული მსჯელობა.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

რუსისტიკის საბაკალავრო პროგრამა აერთიანებს ლინგვისტიკისა და ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებებს.

სწავლის შედეგები   

რუსისტიკის პროგრამის კურსდამთავრებული / კურსდამთავრებულს:

 • შეუძლია აღწეროს რუსული ენის ძირითადი ლინგვისტური (გრამატიკული, ლექსიკური, ფონოლოგიური,  სტილისტური) კატეგორიები;
 • შეუძლია რუსული ლიტერატურის ისტორიის რამდენიმე პერიოდის მნიშვნელოვანი ავტორების რჩეული ნაწარმოებების განხილვა; ძირითადი თემების, კონტექსტისა და მხატვრული ხერხების ამოკითხვა და ანალიზი;
 • ავლენს ფართო ცოდნას რუსეთის კულტურისა და ძირითადი მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტების შესახებ;
 • შესაბამისი ტერმინოლოგიის, ლინგვისტური და/ან ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების  გამოყენებით შეუძლია სხვადასხვა ტიპის რუსულენოვანი ტექსტის ანალიზი და მისი სხვადასხვა ენობრივი შრის აღწერა;
 • ტექსტებზე მუშაობისას შეუძლია მათი გაანალიზება ისტორიული, კულტურული და სოციალური კონტექსტის გათვალისწინებით; 
 • ფლობს რუსულ ენას B2 დონეზე;
 • დარგობრივ დისკუსიაში მონაწილეობისას იყენებს თანმიმდევრული და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარს;
 • ამჟღავებს დამოუკიდებლად სწავლის უნარს, შეუძლია საჭირო ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი.

სწავლის მეთოდები

ლექცია, სემინარი, ანალიზი და სინთეზი, პრაქტიკული მეთოდი, დისკუსია / დებატები, დემონსტრირების მეთოდი, ელექტრონული სწავლების ელემენტები, გონებრივი იერიში, ჯგუფური მუშაობა.

დასაქმების შესაძლებლობები

 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები (ერთწლიანი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (მმსპ) გავლის შემთხვევაში);
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები;
 • სოციალურ-ჰუმანიტარული და ბიზნესის სფეროები - თარჯიმან-რეფერენტად;
 • საჯარო სექტორი: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო;
 • კულტურული ტურიზმი;
 • არასამთავრობო სექტორი;
 • საგამომცემლო დაწესებულებები: რედაქციები, გამომცემლობები;
 • მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა: გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო და ახალი მედიები.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

რუსისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა:

 • თავისუფალი კომპონენტი: ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი
 • ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი
 • დამატებითი პროგრამა/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი

ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი:

 • შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I, II – 12 კრედიტი
 • აკადემიური მუშაობის ტექნიკები - 6 კრედიტი
 • სტატისტიკა - 6 კრედიტი
 • ინგლისური ენის კურსები - 24 კრედიტი
 • შესავალი კურსები - 12 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი:

 • რუსისტიკის პროგრამის სავალდებულო კურსები - კოდით - HUMSLRU - 72 კრედიტი
 • რუსისტიკის პროგრამის სავალდებულო-არჩევითი კურსები კოდით - HUMSLRU– არანაკლებ 42 კრედიტი, მათ შორის ენის პრაქტიკული კურსები
 • რუსისტიკის არჩევითი კურსები კოდით - HUMSLRU  – მაქსიმუმ 6 კრედიტი

სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტს შეუძლია არჩევითი კურსებისათვის განსაზღვრული 6 კრედიტი დააგროვოს HUMSLRU სავალდებულო-არჩევითი კურსების ბლოკიდან.

დამატებითი პროგრამა/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

 


საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახები: A 204, A 201, A 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge
ketevan.darsania@iliauni.edu.ge
keti_jabakhidze@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები