მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საფრანგეთისმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

საფრანგეთისმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

პროგრამის დასახელება: საფრანგეთისმცოდნეობა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ფრანგულ ფილოლოგიაში

პროგრამის შესახებ

პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და რეაკრედიტაცია გაიარა 2023 წელს. პროგრამის განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით მისი განახლება შესაძლებელია ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში.

საფრანგეთისმცოდნეობის პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი ერთის მხრივ შეისწავლის ფრანგული ენის  თეორიულ (ლინგვისტურ და ლიტერატურათმცოდნეობით) ასპექტებს, ხოლო მეორეს მხრივ ეუფლება მას პრაქტიკულად.  

პროგრამის მიზანი

საფრანგეთისმცოდნეობის პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფრანგული ფილოლოგიის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც / რომელსაც:

 • დაუფლებული იქნება ფრანგულ ენას, როგორც საკომუნიკაციო საშუალებას;
 • ექნება საბაზო ცოდნა ფრანგული ენის სტრუქტურისა და მისი სისტემური თავისებურებების შესახებ;
 • დაუფლებული იქნება ფრანგულენოვან ლიტერატურას, საფრანგეთის კულტურასა და ისტორიას;
 • ფრანგულენოვან ტექსტებზე და დისკურსებზე მუშაობისას შეძლებს განსხვავებული ტიპის ტექსტებისა და განსხვავებული ჟანრის დისკურსების ანალიზს კულტურული, სოციალური და ისტორიული კონტექსტების გათვალისწინებით.

ამასთან პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა ეფექტური ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე, კრიტიკული ანალიზი და არგუმენტირებული მსჯელობა.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

საფრანგეთისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს ფილოლოგიის დარგის ორ ძირითად მიმართულებას - ლინგვისტიკას და ლიტერატურათმცოდნეობას.

სწავლის შედეგები   

საფრანგეთისმცოდნეობის პროგრამის კურსდამთავრებული / კურსდამთავრებულს:

 • შეუძლია დაასახელოს და აღწეროს თანამედროვე ფრანგული ენის ძირითადი მორფოლოგიური, სინტაქსური, ლექსიკური და სტილისტური კატეგორიები;
 • შეუძლია ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი პერიოდების ჩამოთვლა, მნიშვნელოვანი წარმომადგენლების რჩეული ნაწარმოებების სიუჟეტების / თემატიკის და მთავარი ტენდენციების აღწერა;
 • შეუძლია აღწეროს საფრანგეთის კულტურისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენები;
 • შეუძლია სხვადასხვა ტიპის ფრანგულენოვანი ტექსტისა და სხვადასხვა ჟანრის დისკურსის კრიტიკული ანალიზი და ინტერპრეტაცია;
 • სხვადასხვა ტიპის ტექსტებსა და სხვადასხვა ჟანრის დისკურსებზე მუშაობისას წარმატებით იყენებს ლინგვისტური ანალიზის და/ ან ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების ელემენტებს და შეუძლია მათი გაანალიზება ისტორიული, სოციალური და კულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით;
 • ფლობს ფრანგულ ენას B2 დონეზე და შეუძლია შესაბამისი სირთულის დარგობრივი და ლიტერატურული ტექსტებისა და დისკურსების გაგება, ინტერპრეტაცია და თარგმნა;
 • შეუძლია სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან დარგობრივ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია და არგუმენტირებული მსჯელობა;
 • სწავლის პროცესში შეძენილი კომპეტენციების საფუძველზე შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად მართვა, ინფორმაციის მოძიება და მისი დამუშავება.

სწავლის მეთოდები

ლექცია, სემინარი, ანალიზი და სინთეზი, პრაქტიკული მეთოდი, დისკუსია / დებატები, დემონსტრირების მეთოდი, ელექტრონული სწავლების ელემენტები, გონებრივი იერიში, ჯგუფური მუშაობა.

დასაქმების შესაძლებლობები

 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები (ერთწლიანი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (მმსპ) გავლის შემთხვევაში);
 • საერთაშორისო-კულტურული ურთიერთობები - საელჩოს/საკონსულოს თანამშრომლად;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები;
 • სოციალურ-ჰუმანიტარული და ბიზნესის სფეროები - თარჯიმან-რეფერენტად;
 • საჯარო სექტორი: საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო;
 • კულტურული ტურიზმი;
 • არასამთავრობო სექტორი;
 • საგამომცემლო დაწესებულებები: რედაქციები, გამომცემლობები;
 • მასობრივი მედია და ჟურნალისტიკა: ფრანგულენოვანი გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო და ახალი მედიები.

პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა აქვს სწავლა განაგრძოს უმაღლესი განათლების მომდევნო საფეხურზე - მაგისტრატურაში.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

საფრანგეთისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა:

 • თავისუფალი კომპონენტი: ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი
 • ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი
 • დამატებითი პროგრამა/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი

ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი:

 • შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I, II – 12 კრედიტი
 • აკადემიური მუშაობის ტექნიკები - 6 კრედიტი
 • სტატისტიკა - 6 კრედიტი
 • ინგლისური ენის კურსები - 24 კრედიტი
 • შესავალი კურსები - 12 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი:

 • საფრანგეთისმცოდნეობის პროგრამის სავალდებულო კურსები - კოდით - HUMFRGEN – 72 კრედიტი
 • საფრანგეთისმცოდნეობის პროგრამის სავალდებულო-არჩევითი კურსები კოდით - HUMFR– არანაკლებ 42 კრედიტი, მათ შორის ენის პრაქტიკული კურსები
 • საფრანგეთისმცოდნეობის არჩევითი კურსები კოდით - HUMFR  – მაქსიმუმ 6 კრედიტი

სურვილის შემთხვევაში, სტუდენტს შეუძლია არჩევითი კურსებისათვის განსაზღვრული 6 კრედიტი დააგროვოს HUMFR სავალდებულო-არჩევითი კურსების ბლოკიდან.

დამატებითი პროგრამა/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

 


საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახები: A 204, A 201, A 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge
ketevan.darsania@iliauni.edu.ge
keti_jabakhidze@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები