მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მუსიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

მუსიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

პროგრამის დასახელება: მუსიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

სწავლების ენა: ქართული

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი სამუსიკო ხელოვნებაში

მიღების ტიპი: ერთიანი მიღება

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: შიდასაუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტური

პროგრამის შესახებ:

მუსიკის, ამ ალბათ ყველაზე უფრო აბსტრაქტული და იდუმალი ხელოვნების აღქმას, განცდას, მისი ბუნების და მექანიზმების წვდომას და დაუფლებასაც კი - თუ სურვილი და ინტერესია - ვერაფერი დააბრკოლებს, მით უფრო - დღეს, როცა ტექნოლოგია, მუსიკის სამსახურში ჩამდგარი, მუსიკის კვლევის, შემოქმედების და მისით ტკბობის უსაზღვრო შესაძლებლობებს გვთავაზობს, განურჩევლად ეპოქისა და ეთნიკური თუ ჟანრულ-სტილისტური კუთვნილებისა. მეტიც - დღეს მუსიკა ხელმისაწვდომია აქამდე არნახულად უფრო ფართო წრისათვის, მათ შორის მათთვისაც, ვისაც ფორმალური მუსიკალური განათლება მანამდე არ ჰქონია.

ილიაუნი შეგასწავლის მუსიკას ფართო ისტორიულ, სოციოლოგიურ, ფილოსოფიურ, ესთეტიკურ, ანალიტიკურ კონტექსტში და მოგცემს ჰოლისტურ ცოდნას მუსიკის შესახებ. პროგრამა საშუალებს აძლევს სტუდენტს საშემსრულებლო ხელოვნებისა და ელექტროაკუსტიკური და კომპიუტერული მუსიკის სფეროებში სპეციალიზაციასა და საკუთარი მუსიკალური ინტერესების განვითარებასთან ერთად, მიიღოს ფართო და მრავალმხრივი განათლება მუსიკის თეორიას, ისტორიასა და ეთნომუსიკოლოგიაში.

ჩვენი მუსიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია აზიაროს სტუდენტი მუსიკის მთელ მრავალფერ სპექტრს, მის კონვენციურ თუ ექსპერიმენტულ, საკომპოზიციო თუ საშემსრულებლო მხარეებს; მისცეს მას საკუთარი მუსიკალური ინტერესების განვითარებასთან ერთად, ფართო და მრავალმხრივი განათლება მუსიკის თეორიისა და ისტორიის, ეთნომუსიკოლოგიის, საშემსრულებლო ხელოვნებისა და ელექტროაკუსტიკური და კომპიუტერული მუსიკის სფეროებში. ყველაფერი ეს მიზანმიმართულია აღზარდოს ფართო ცოდნისა და მრავალმხრივი შემოქმედებითი უნარების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი.

პროგრამაზე მიღება ხდება შიდა ტურით, რომლის დროსაც მოწმდება სტუდენტის მოტივაცია და საბაზისო შემოქმედებითი უნარები. 

პროგრამა მულტიდისციპლინურია, დარგობრივთან ერთად, ზოგადსაუნივერსი-ტეტო/ლიბერალური განათლების სასწავლო დისციპლინების და კომპონენტების ერთობლიობას გულისხმობს და ეყრდნობა ევროპის, ბრიტანეთისა და ამერიკის საუკეთესო აკადემიურ გამოცდილებას.

პროგრამის მიზანი:

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მუსიკის სფეროს ძირითადი კონცეფციების, თეორიებისა და მიდგომების ფართო ცოდნისა და მრავალმხრივი შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 

პროგრამა საშუალებს აძლევს სტუდენტს საშემსრულებლო ხელოვნებისა და ელექტროაკუსტიკური და კომპიუტერული მუსიკის სფეროებში სპეციალიზაციასა და საკუთარი მუსიკალური ინტერესების განვითარებასთან ერთად, მიიღოს ფართო და მრავალმხრივი განათლება მუსიკის თეორიას, ისტორიასა და ეთნომუსიკოლოგიაში.

პროგრამა ეყრდნობა საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას, კერძოდ,  კარდიფის, ლიდსის, იორკის, სასექსის   უნივერსიტეტების (დიდი ბრიტანეთი), კალიფორნიის სან მარკოს, პენსილვანიის შტატის, ვაშინგტონის სენტ-ლუის (აშშ) უნივერსიტეტებისდა სხვა, მსოფლიოს წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლების სამუსიკო ხელოვნების პროგრამების გამოცდილებას. 

პროგრამა ასევე ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა კრიტიკული ანალიზის, არგუმენტაციისა და მსჯელობის, ქართულ და უცხოურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ინდივიდუალურად და გუნდში ეფექტიანად მუშაობის უნარი.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს:

 • ავლენს ზოგად ცოდნას მუსიკის შესახებ ფართო ისტორიულ, სოციალურ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ფილოსოფიურ, ეკონომიკურ, სულიერ და რელიგიურ კონტექსტში; ასევე, მუსიკის ადგილის, როლისა და მნიშვნელობის შესახებ ადამიანის ცხოვრებაში საგანმანათლებლო, პროფესიული თუ საზოგადოებრივი კუთხით;
 • ავლენს ფართო ცოდნას მუსიკის ისტორიის ძირითადი ეტაპების, უმნიშვნელოვანესი სტილებისა და ჟანრების და მათთან დაკავშირებული მუსიკალური მასალის შესახებ;
 • ავლენს ფართო ცოდნას მუსიკის თეორიის ფუნდამენტური საკითხების შესახებ;
 • ავლენს ფართო ცოდნას მიღებული ინფორმაციის გათავისების, მუსიკის საშუალებით გამოხატვის (მათ შორის ტექნოლოგიების გამოყენებით) და მსმენელამდე დამაჯერებლად მიტანის არტისტული, ტექნიკური, ესთეტური და გამომსახველი საშუალებების შესახებ.

ელექტროაკუსტიკურიდაკომპიუტერულიმუსიკისკურსებისბლოკისშესწავლისშედეგად:

 • შეუძლია საკუთარი მუსიკალური/ხმოვანი იდეების/მასალის  გენერირება, ფიქსირება, რედაქტირება, ანალიზი, სინთეზი და გამოქვეყნება/გაზიარება;
 • იყენებს ტექნოლოგიურ რესურსებს მუსიკალური კომპოზიციის, ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული შესრულების, მუსიკის პროდიუსინგის, ვირტუალური საკრავების შექმნის, ხმის სინთეზის, ფიქსირებისა და გამოქვეყნება/გაზიარების მიზნით;
 • შეუძლია ტექნოლოგიური რესურსების დიზაინი და შექმნა, კომპიუტერული კოდირების, პროგრამირებისა და აუდიო ელექტრონიკის მეშვეობით, როგორც ინტერფეისის დიზაინის, ისე კომპოზიციისა და შესრულების მიზნით.

საშემსრულებლო ბლოკის კურსების შესწავლის შედეგად:

 • შეუძლია მუსიკალური რეპერტუარის ფართო სპექტრის - მათ შორის უცნობი და ახალი მუსიკალური მასალის - შესწავლა, ანალიზი და შესრულება;
 • შეუძლია სოლო და ანსამბლში სხვადასხვა სტილის, ფორმის, ჟანრის და ეპოქის მუსიკის საკონცერტო პროგრამის/ნაშრომის/პროექტის/პორტფოლიოს შექმნა და  მსმენელისთვის ეფექტურად პრეზენტაცია;

ასევე,

 • შეუძლია  საკუთარი სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და მართვა;
 • შეუძლია ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის პრინციპების დაცვით მუსიკის, ხელოვნების და სხვა  დარგების წარმომადგენლებთან ეფექტიანი თანამშრომლობა.

სწავლის მეთოდები:

ლექცია-სემინარი; პრაქტიკული სწავლების მეთოდი; წერითი მეთოდი; ელექტრონული სწავლების ელემენტები; ინდივიდუალური სწავლების მეთოდი; ჯგუფური სწავლების მეთოდი;  დემონსტრირების მეთოდი; დისკუსია; შემოქმედებითი პროექტი/ნაშრომი/პორტფოლიო; პრეზენტაცია; რეპეტიცია; კონცერტი; და სხვ.

პროგრამაში ასევე გამოიყენება სხვა მეთოდები, რომლებიც პროგრამის კომპონენტების სპეციფიკიდან გამომდინარე გაწერილია შესაბამის სილაბუსებში.

დასაქმების შესაძლებლობები:

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს  დარგობრივი პროფილის მიხედვით, სახელდობრ:

 • საკონცერტო ესტრადა (სოლო, ანსამბლის, გუნდის, ორკესტრის შემსრულებელი);
 • აკუსტიკური და ელექტროაკუსტიკური კომპოზიტორი, (როგორც დამოუკიდებელად (Freelance), ისე რომელიმე სტუდიისა თუ სამაუწყებლო კომპანიაში);
 • მუსიკის კონსულტანტი;
 • სამუსიკო სფეროს ადმინისტრატორი;
 • სფეროს პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემქმნელი;
 • კონცერტების და სხვა საჯარო ღონისძიებების პრომოუთერი;
 • მულტიმედიური პროდუქციის (ფილმის, ვიდეოს, თეატრის, და ა.შ.) გამფორმებელი;
 • ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული მუსიკოს-შემსრულებელი (დიჯეინგი, ლაივ-კოდინგი, და სხვ.);
 • ვიდეო-თამაშების ხმის დიზაინერი;
 • მექანიკური და ვირტუალური ინსტრუმენტების დიზაინერი;
 • ხმის ინჟინერი;
 • აუდიო-ინჟინერი და/ან აუდიო-ვიზუალური ინჟინერი;
 • აუდიო-ვიზუალური ტექნიკოსი;
 • მიქსერი;
 • ბუმ-ოპერატორი;
 • ვიდეო/აუდიო რედაქტორი;
 • სხვადასხვა ტიპის შემოქმედებით სტუდიების მენეჯერი (ხმის ჩამწერი, საკონცერტო და სხვ.);
 • სტუდიის ასისტენტი;
 • მუსიკის პროდიუსერი;
 • ივენთ-სპეციალისტი;
 • სპეციალური სასერტიფიკატო კურსის/პროგრამის გავლის შემთხვევაში სათემო მუსიკისა ან/და მუსიკის თერაპიის სპეციალისტი;

ასევე,

 • კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრები;
 • მუსიკალური გამომცემლობები;
 • ტელე და რადიო მაუწყებლობა;
 • სარეკლამო კომპანიები;
 • მუსიკის პროდიუსინგის კომპანიები;
 •  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში სკოლამდელი, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები და სპეციალიზებული სამუსიკო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 •  აკადემიური სტრუქტურები;
 • და სხვ.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

თავისუფალი კომპონენტი: ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი:

 • შესავალი თანამედროვე აზოვნებაში I, II - 12 კრედიტი
 • აკადემიური მუშაობის ტექნიკები  - 6 კრედიტი
 • სტატისტიკა - 6 კრედიტი
 • ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები - 24 კრედიტი
 • შესავალი კურსები კოდით INTRO - 12 კრედიტი  

შენიშვნა: პირველი სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ზოგადი მოდულის პარალელურად მუსიკის პროგრამის სტუდენტებმა უნდა გაიაროან კურსები: „მუსიკის თეორია პრაქტიკაში 1“ და „მუსიკის ისტორია 1 (უძველესი დროიდან რომანტიზმამდე)“.

ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი:

პროგრამის სავალდებულო კურსები - 18 კრედიტი

ელექტროაკუსტიკური და კომპიუტერული მუსიკის ბლოკის არჩევის შემთხვევაში:

 • ბლოკის სავალდებულო კურსები - 54 კრედიტი
 • ბლოკის სავალდებულო-არჩევითი კურსები - 24 კრედიტი

საშემსრულებლო ბლოკის არჩევის შემთხვევაში:

 • ბლოკის სავალდებულო კურსები - 18 კრედიტი
 • ბლოკის სავალდებულო-არჩევითი კურსები -  48 კრედიტი

პროგრამის არჩევითი კურსები - 24 ან 36 კრედიტი.

თავისუფალი კომპონენტები, ან დამატებითი პროგრამა - 60 კრედიტი

დამატებითი პროგრამა/თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტისაკონტაქტო ინფორმაცია:

სალომე დალაქიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (შიდა ნომერი 209)
✉: salome.dalakishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 205


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები