მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

სოციოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი

პროგრამის შესახებ

პროგრამა შემუშავებულია 2011 წელს და განახლებულია 2021 წელს. ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამა შესაძლებელია განახლდეს ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყებამდე.

პროგრამას ეკუთვნის ბაკალავრიატის საბაზისო მოდული, რომელიც მიმართულია სტუდენტის ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ანალიზის, არგუმენტაციის, პრობლემების შეფასებისა და შემოქმედებითად გადაჭრის, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარების განვითარებისკენ.

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მოამზადოს სოციოლოგიის დარგის კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულები, რომლებსაც ექნებათ ფართო ცოდნა ძირითადი სოციოლოგიური თეორიებისა და ცნებების შესახებ; აღჭურვილნი იქნებიან საბაზო კვლევითი უნარებით, მათ შორის ეთიკის სტანდარტების ცოდნით, რომელზე დაყრდნობითაც განახორციელებენ სოციოლოგიურ კვლევას წინასწარ განსაზღვრული მითითებებით რთულ, არაპროგნოზირებად გარემოში.

პროგრამა ფოკუსირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორებიცაა: ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ანალიზი, ინტერპრეტაცია, არგუმენტაცია, გუნდში ეფექტურად მუშაობა.

სოციოლოგიის პროგრამა ბაკალავრებს უქმნის სოციალურ მეცნიერებებში შემდგომი განათლების საფუძველს და ამზადებს მათ წარმატებული პროფესიული კარიერისთვის.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

სოციოლოგიის სპეციალობის სტუდენტს საშუალება ექნება, შეისწავლოს და მიიღოს ფართო ცოდნა ადამიანის, საზოგადოების, სოციალური ურთიერთობებისა და ინსტიტუტების შესახებ. სტუდენტები ასევე შეისწავლიან კვლევის მეთოდებს როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მიმართულებით.

სწავლის შედეგები   

კურსდამთავრებულს/კურსდამთავრებული

 • ექნება ფართო ცოდნა სოციოლოგიის ძირითადი საკითხების, კონცეფციების, ცნებების, თეორიების შესახებ და შეძლებს მის გამოყენებას სოციალური პრობლემის/საკითხის კონცეპტუალიზაციისთვის;
 • შეძლებს ძირითადი თვისებრივი ან/და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენებას  აქტუალური სოციალური პრობლემის/საკითხის კვლევისა და შეფასების მიზნით წინასწარ განსაზღვრული რეკომენდაციების შესაბამისად;
 • შეძლებს მონაცემების მოპოვებას, აღწერას და მათ დამუშავებას შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით;
 • შეძლებს კვლევის შედეგების ანალიზს, ინტერპრეტაციას, შეფასებას;
 • შეძლებს სპეციალისტებსა და არასპეციალისტებთან ზეპირ და წერილობით კომუნიკაციას აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 • შეძლებს საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასებას, მართვას და საჭირო რესურსების გამოყენებას;
 • დაიცავს დარგში არსებულ ეთიკის ნორმებსა და სტანდარტებს კვლევის დაგეგმვის, განხორციელების, მონაცემთა ბაზის შექმნისა და კვლევითი ანგარიშის წარმოდგენისას.

სწავლის მეთოდები

ლექცია/სემინარი, დისკუსია/დებატები, რეფლექსია, ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობა, პრაქტიკული მეთოდი, პროექტები, შემთხვევის ანალიზი (case study), პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ელექტრონული სწავლების ელემენტები, შემობრუნებული საკლასო ოთახი, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, სუპერვიზია.

დასაქმების შესაძლებლობები

კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს:

 • საჯარო დაწესებულებების კვლევისა და მონიტორინგის ჯგუფში
 • არასამთავრობო სექტორში, კვლევისა და მონიტორინგის ჯგუფში
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კვლევისა და მონიტორინგის ჯგუფში
 • კერძო სექტორში, კვლევის, მონიტორინგის ან მარკეტინგის ჯგუფში
 • მასმედიაში, კვლევისა და მონიტორინგის ჯგუფში

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დასრულებისთვის სტუდენტმა პროგრამის სასწავლო კომპონენტებიდან უნდა გაიაროს:

ზოგადი მოდული - 60 კრედიტი:

 • შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I, II - 12 კრედიტი
 • აკადემიური მუშაობის ტექნიკები - 6 კრედიტი
 • სტატისტიკა-6 კრედიტი
 • ინგლისური ენის კურსები - 24 კრედიტი
 • შესავალი კურსები კოდით INTROENG, INTROSOCEDU, INTROLF ან INTROHUMART - 12 კრედიტი

ძირითადი სწავლის სფერო - 120 კრედიტი

 1. სოციოლოგიის სავალდებულო კურსების ბლოკი - 60 კრედიტი
 2. სოციოლოგიის სავალდებულო-არჩევითი კურსების ბლოკი - მინიმუმ 42 კრედიტი
 3. სოციოლოგიის არჩევითი კურსების ბლოკი - მაქსიმუმ 18 კრედიტი (ამ ბლოკისთვის გათვალისწინებული 18 კრედიტის არჩევა შესაძლებელია სოციოლოგიის სავალდებულო-არჩევითი კურსების ბლოკიდანაც

დამატებითი სპეციალობა ან თავისუფალი კომპონენტი - 60 კრედიტი

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


საკონტაქტო ინფორმაცია:

თუთი მაღლაკელიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
✉ tuti.maglakelidze@iliauni.edu.ge


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები