მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი

საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი

სწავლების ენა: ქართული

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი

პროგრამის შესახებ

საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობები – ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი შემუშავებულია 2016 წელს და განახლებულია 2021 წელს. ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი პროგრამა შესაძლებელია განახლდეს ყოველი სასწავლო წლის/სემესტრის დაწყების წინ.

პროგრამის მიზანი

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი კონცეფციების, თეორიების და მეთოდების/მიდგომების ფართო ცოდნა, აცნობიერებს საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინის ურთიერთმიმართებას ისეთ მომიჯნავე დარგებთან, როგორიცაა პოლიტიკის მეცნიერება, ისტორია, ეკონომიკა, საერთაშორისო სამართალი და შეუძლია კრიტიკულად გაიაზროს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობის აქტუალური ასპექტები, მაგალითად, საერთაშორისო წესრიგის დინამიკა, საერთაშორისო სისტემების რეგიონული ელემენტების სპეციფიკა, ინსტიტუტებისა და პოლიტიკის როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საერთაშორისო უსაფრთხოება, ეკონომიკა, სამართალი).

პროგრამა აძლევს სტუდენტს შესაძლებლობას, შეისწავლოს ევროპის ან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონების ისტორიული, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ ჭრილში, და დაეუფლოს რეგიონისთვის რელევანტურ ერთ-ერთ უცხოურ ენას.

ასევე, პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა კრიტიკული ანალიზის, არგუმენტაციისა და მსჯელობის, ქართულ და უცხოურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ინდივიდუალურად და გუნდში ეფექტიანად მუშაობის უნარი.

სწავლის შედეგები

პროგრამის კურსდამთავრებული/კურსდამთავრებულს:

პროგრამის კურსდამთავრებულს(ი):

 1. ამჟღავნებს ფართო ცოდნას პოლიტიკური აზრის განვითარების სხვადასხვა ეტაპების და წამყვანი კლასიკური და თანამედროვე პოლიტიკური თეორიების შესახებ;
 2. ავლენს ფართო ცოდნას საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ცნებების, კლასიკური და თანამედროვე თეორიების, ასევე, დისციპლინის განვითარების ისტორიის და ძირითადი დებატების შესახებ;
 3. ავლენს ფართო ცოდნას საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი და აქტუალური ასპექტების შესახებ (მაგ.: ეროვნული უსაფრთხოება, კონფლიქტები და მშვიდობა, საერთაშორისო განვითარება, გლობალიზაცია, საერთაშორისო ინტეგრაცია, საგარეო პოლიტიკა და ა.შ.);
 4. შეუძლია აღწეროს საერთაშორისო ინსტიტუტების/ორგანიზაციების როლი, მათი ორგანიზაციული სტრუქტურები და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები;
 5. შეუძლია გამოიყენოს ძირითადი კონცეფციები, თეორიები და მეთოდები საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ძირითადი აქტორების, ინსტიტუტების ან/და მოვლენის/პრაქტიკის კრიტიკული ანალიზისთვის;
 6. ავლენს სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის ძირითადი მეთოდების ფართო ცოდნას
 7. ავლენს ფართო ცოდნას ევროპის ან ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებში მიმდინარე პროცესების და მოვლენების ისტორიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ;
 8. შეუძლია გამოავლინოს და შეისწავლოს საერთასორისო ურთიერთობების სფეროში სხვადასხვა აქტუალური საკითხი, მათ შორის ერთ-ერთი რეგიონის (ევროპის, ახლო ღმოსავლეთის) ჭრილში, სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის და სინთეზის საფუძველზე, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
 9. შეუძლია, ეფექტიანი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით როგორც მშობლიურ, ასევე არჩეული რეგიონის ერთ-ერთ უცხო ენაზე;
 10. შეუძლია საკუთარი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა.

სწავლის მეთოდები

 • ლექცია:
 • სემინარი;
 • ანალიზისა და სინთეზის მეთოდი;
 • პროექტები;
 • დემონსტრირების მეთოდი
 • დისკუსია/დებატები;
 • ჯგუფური მუშაობის მეთოდი;
 • პრაქტიკული მუშაობის მეთოდი;
 • შემთხვევის შესწავლა (Case Study)

სასწავლო კომპონენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამის განხორციელებისას შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სწავლების სხვა მეთოდებიც, რომლებიც წარმოდგენილია  კონკრეტული კურსების სილაბუსებში.

დასაქმების შესაძლებლობები

 • საჯარო დაწესებულებები (სამინისტროები და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა ინსტიტუტები მაგ, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო და სხვა; საქართველოს პარლამენტის აპარატი, საელჩოები, საკონსულოები, საგანმათლებლო დაწესებულებები და სხვა);
 • შესაბამისი პროფილის ორგანიზაციები არასამთავრობო და კერძო სექტორში;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 • მასმედია;
 • შესაბამისი პროფილის კვლევითი ორგანიზაციები.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

მოდულის სახელწოდება ECTS კრედიტი
საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული 60
ძირითადი (major) პროგრამა 120
მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები) 60

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნათია თვალიაშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09
✉: natia.tvaliashvili@iliauni.edu.ge 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A 202

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები