სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლა

სამართლის სკოლის მიზანია, უმაღლესი იურიდიული განათლების თითოეულ საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) უზრუნველყოს კონკურენტუნარიანი იურისტების მომზადება.

სამართლის სკოლაში მოქმედებს სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და საჯარო სამართლის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება საზოგადოებრივ და სახელმწიფოს ცხოვრებაში სამართლის ფუნქციების შესწავლის, იურიდიული კვლევისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სამართლებრივი საკითხების წვდომის, გაანალიზებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების სწავლებას სხვადასხვა მეთოდოლოგიის (დისკუსია/დებატები, ჯგუფური სამუშაოები, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი და სხვა) გამოყენებით.

კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია კერძო (ბიზნეს) სამართლის მიმართულებით კვალიფიციური და სიღრმისეული ცოდნის მქონე სპეციალისტების მომზადება, იურისტისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და კვლევითი უნარების განვითარება.

თანამედროვე ცოდნის მიღებასთან ერთად, სამართლის სკოლა პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს სთავაზობს პროფესიულ გარემოსთან ინტეგრირების საშუალებას  კერძო სამართლის კლინიკის მეშვეობით.

საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის მიმართულებით კვალიფიციური და ინტერდისციპლინური ცოდნის მქონე სპეციალისტების მომზადება, იურისტისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება და კვლევითი უნარების განვითარება.

საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ერთადერთია საქართველოში, რომელიც სამართლის და პოლიტიკის დარგების ინტეგრირებით უვითარებს სტუდენტს ფართო ხედვას აღნიშნული დარგების ურთიერთმიმართებაზე. თანამედროვე ცოდნის მიღებასთან ერთად, სამართლის სკოლა პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველებს სთავაზობს პროფესიულ გარემოსთან ინტეგრირების საშუალებას კლინიკის მეშვეობით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

➳ ჭავჭავაძის გამზ. 32. A კორპუსი,
ოთახი 401; B კორპუსი, ოთახი 201;
☏ +995 32) 222 00 09(301)

 

ბანერები