ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სხვადასხვა

სხვადასხვა

სსიპ “ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის” საკუთრებაში არსებული ქონების - უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული 1 (ერთი) ერთული ავტომობილის ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ

სსიპ “ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის” საკუთრებაში არსებული ქონების - უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული 3 (სამი) ერთეული ავტომობილის ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ

“სსიპ “ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის” საკუთრებაში არსებული ქონების - უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული 3 (სამი) ერთეული ავტომობილის ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020 წლის 18 თებერვლის №402-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ “ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის” საკუთრებაში არსებული ქონების - უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული 3 (სამი) ერთეული ავტომობილის ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ

2018-2019 წლებში გამოქვეყნებული საუკეთესო ქართული რომანის გამოვლენისა და დაჯილდოების მიზნით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურული კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 13 თებერვლის №303-02 ბრძანებაში - „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი რეგიონალური კვლევითი ბაზების სასტუმრო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზედანართი -ცვ. სტეფანწ.- დანართი -ცვ. დედოფ.დანართი -ცვ. აბასთ.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

მასწავლებელთა პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევართა პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

მკვლევართა სამსახურში მიღების წესი

ლიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესში ჩართულ მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომის/მონოგრაფიისგამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის მინიჭების წესი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ჟურნალის დაარსების, გამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის
მინიჭების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთან კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია

შესრულებული სამუშაოს შეფასების წესი ადმინისტრაციული-დამხმარე პერსონალისთვის

2017 წელს პირველად გამოქვეყნებული საუკეთესო რომანის გამოვლენისა და დაჯილდოების მიზნით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურული კონკურსის გამოცხადების,კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების შესახებ - დანართი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციისა და პროცედურების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი რეგიონალური კვლევით ბაზებზე კვებითი მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კუთვნილი რეგიონალური კვლევითი ბაზების სასტუმრო მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის შესახებ -დანართი 1დანართი 2დანართი 3დანართი 4

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე - უახლესი ვერსია ცვლილებების გათვალისწინებით.

„სსიპ “ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციისა და საინვენტარიზაციო კომისიის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 13 ნოემბრის №3191-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციისა და საინვენტარიზაციო კომისიის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,საქმისწარმოების წესი“-ს დამტკიცების შესახებ

ბათუმის მუნიციპალიტეტის სტიპენდია სტუდენტებისათვის

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის, როგორც დამოუკიდებლად არსებული პროგრამის განხორციელების, მასზე მიღების, სერტიფიკატის გაცემისა და პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის მარეგულირებელი წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციისა და პროცედურების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,საქმისწარმოების წესი“-ს დამტკიცების შესახებ - დანართი1 - დანართი2

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
სკოლის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის
შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 19 ივნისის N1386-03 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. თბილისში, შავთელის შესახვევ N3-ში (ს. კ 01.18.03.033.008) მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის
ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 5 მაისის N983-02 ბრძანებაში ,,სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების - ქ. თბილისში, შავთელის შესახვევ N3-ში (ს. კ 01.18.03.033.008) მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის ელექტრონული აუქციონით გაყიდვასთან დაკავშირებით, აუქციონის გამოცხადების, ვადებისა და პირობების დადგენის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

2016 წელს გამოქვეყნებული საუკეთესო ქართული რომანის გამოვლენისა და დაჯილდოების მიზნით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურული კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წესრიგის დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარების წესის
დამტკიცების შესახებ
 - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვადასხვა საფეხურის საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებული
პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების წესის, პირობების და ვადების დამტკიცების შესახებ
  დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში
უნივერსიტეტის მიერ გადახდების დროულად შესასრულებლად საჭირო რეგულაციების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პერსონალური მონაცემების გამოთხოვისა და მიღებისთვის საჭირო პროცედურებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ  დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საჯარო ღონისძიებებზე უცხო პირთა ქცევის წესი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ -დანართი

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ  დასაფინანსებელი პროექტების  უნივერსიტეტისთვის წარდგენის, განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების  წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული პრემიის "2012 წლის საუკეთესო ქართული რომანის“ მისაღებად კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალპური კლუბის საწევრო გადასახადის განსაზღვრის შესახებ

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასტუმროს მომსახურების ტარიფების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი სარედაქციო კომისიის დებულება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომის და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ; ახსნა-განმარტებანიბაკალავრის დიპლომი; მაგისტრის დიპლომი; დოქტორის დიპლომი; უმაღლესი განათლების დიპლომი; პროფესიული დიპლომი; დიპლომირებული სპეციალისტის დიპლომი; დიპლომირებული სტომატოლოგის დიპლომი;

ბანერები