მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზნები და საქმიანობა

ბიოეთიკის ცენტრის მიზნები და საქმიანობა

ბიოეთიკის ცენტრის მიზანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინტერდისციპლინური კვლევებისა და სწავლების უზრუნველყოფა გამოყენებითი ეთიკის, განსაკუთრებით მისი ერთი მიმართულების, ბიოეთიკის სფეროში, კერძოდ:

  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში შესაბამისი სასწავლო კურსების შექმნა სწავლების სხვადასხვა დონეზე, ამ სალექციო კურსებისათვის მასალების თარგმნა და სახელმძღვანელოების შექმნა;
  • საერთაშორისო დონეზე კონფერენციების, სემინარებისა და ვორკშოპების ორგანიზება, სხვა უნივერსიტეტების მსგავს ცენტრებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიასთან თანამშრომლობა და ეთიკის კომისიისათვის მრჩევლის ფუნქციის შესრულება.

ბანერები