ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანებები

ბრძანებები

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - “ციფრული ჰუმანიტარია“ მიმართულებაზე: “ციფრული პროსოპოგრაფია“ შიდა მობილობის გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადებისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

2023 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე: ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა "მედიცინა”, „ფიზიკა და ასტრონომია“, ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა’’, „მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები“ (მოლეკულური ბიოლოგია), "ეკოლოგია”, „უჯრედული ნეირომეცნიერება“ 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის
ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ რექტორის 2022 წლის 28 ნოემბრის N 2264-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატების (სტუდენტი) არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატების (სტუდენტი) არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატების (სტუდენტი) არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატების (სტუდენტი) არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე: „ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა“, „ციფრული ჰუმანიტარია“, „ისტორია“, „არქეოლოგია“, „კულტურის კვლევები“, „პოლიტიკის მეცნიერება“, „ფილოსოფია“, „სოციოლოგია“, „ფსიქოლოგია“, და „სოციალური მუშაობა“ 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ რექტორის N 2184-03, 08/11/2022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე: ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა "მედიცინა”, „ფიზიკა და ასტრონომია“, ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვა’’, „მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები“ (მოლეკულური ბიოლოგია), "ეკოლოგია”, „უჯრედული ნეირომეცნიერება“ 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიატთა შერჩევის კრიტერიუმებისა და რაოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N3239-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში „დერმატო-ვენეროლოგიის“ სარეზიდენტო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის ჯილდოს დაწესების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 23 სექტემბრის MES 5 22 0001150757 ბრძანებით განსაზღვრულ პირთათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ბაკალავრიატისა და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო- სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022–2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ N1082-03, 22/07/2022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი-საქართველოს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე არსებული ერთობლივი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის - “ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთისა და ევრაზიის კვლევები (CEERES)” 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N 2594-03 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ დანართი 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის No74-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 9 აგვისტოს No419 დადგენილებით განსაზღვრული სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებისათვის განცხადების ელექტრონული რეგისტრაციის/განხილვის წესის, ვადებისა და საჭირო დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  - დადგენილება - დადგენილება 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 9 აგვისტოს No420 დადგენილებით განსაზღვრული სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მოპოვებისათვის განცხადების ელექტრონული რეგისტრაციის/განხილვის წესის, ვადებისა და საჭირო დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დადგენილება

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022–2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ N1082-03, 22/07/2022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022–2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ N1082-03, 22/07/2022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022–2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ N1082-03, 22/07/2022 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, მისაღები კვოტების, წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ქართულ ენაში მომზადებისა და დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 22 ივლისს No1082-03 ბრძანებით გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის საგამოცდო და სააპელაციო ვადების, ადგილმდებარეობის განსაზღვრის, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საგამოცდო და სააპელაციო შედეგების განთავსების ვადების და სხვა დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ - დანართი1დანართი 2

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო და დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ 

,,2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ“ N 1043-03, 11/07/2022 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი 

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
მართვის ელექტრონული სისტემა „არგუსი“-ს არჩევის რეჟიმის ჩართვისა და დახურვის შესახებ

2022 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების
სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და
ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 11 თებერვლის N202-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
- დანართი

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადებისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 24 თებერვლის N152-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა
ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ
- დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების
სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ
- დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა
ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების
სხვა ფაკულტეტიდან სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადებისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ნატოს პროგრამის - მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის / NATO Science for Peace and Security Programme განხორციელებული პროექტის -საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და სირთულეებთან გამკლავების შეტყობინებისა და მართვის ქსელის შექმნის / Network for Alerting and Managing Public Safety and Resilience – REACT- ფარგლებში, რომელშიც ერთ-ერთი მონაწილე მხარე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტია, სტიპენდიების მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების ვადებისა და პირობების შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ -დანართი1 დანართი2 - დანართი3

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე არსებული ერთობლივი ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის - “ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთისა და ევრაზიის კვლევები (CEERES)” 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ  - დამართი

სსიპ სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სისხლის სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების მიერ რიგგარეშე მობილობის წესით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საამართლის სკოლაში განაცხადის შემოტანის, შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების, ხელშეკრულების გაფორმების ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში „დერმატო-ვენეროლოგიის“ სარეზიდენტო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების შესახებ

„2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 2 სექტემბრის N1622-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

რექტორის 2018 წლის 12 მარტის N983-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ“ დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 23 სექტემბრის MES 5 21 0000973314
ბრძანებით განსაზღვრულ პირთათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისათვის
ბაკალავრიატისა და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 14 სექტემბრის No2430-03 ბრძანებაში - „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი-საქართველოს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის - „მედიცინა“ სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებისა და დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2021- 2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ -  დანართი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციისა და არჩევნების ჩატარების თარიღის შესახებ

საქართველოს იმ მოქალაქის, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში
(ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის, რომელზეც
გაცემულია პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი ან/და
აღნიშნულ პირს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაციის საფუძველზე
მინიჭებული აქვს პირადი ნომერი და რომელიც აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ან ცხინვალის
რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) მიღებული უმაღლესი განათლების
აღიარების შემდეგ სწავლას განაგრძობს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის
გარეშე, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის შესაბამისი წლისათვის საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული მაქსიმალური ოდენობით დაფინანსების მიზნით, სახელმწიფო სასწავლო გრანტით
დაფინანსების წლიური მოცულობის, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ
- დადგენილება

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ 

“2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი
დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ” სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის 26 ივლისის N 1416-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რექტორის 2021 წლის 23 ივლისის N1408-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის გამოცდის ჩასატარებლად ოთახების გამოყოფის, პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, მიმღები კომისიების და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ - დანართი 1 - დანართი 2 - დანართი 3 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

“2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი
დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ” სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის 26 ივლისის N 1416-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რექტორის 2021 წლის 23 ივლისის N1408-03 ბრძანებში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი
დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2021 წლის 26 ივლისის N 1416-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს თანამედროვე ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის სტივენ ჯონსის სახელობის სტიპენდიის დაწესებისა და სტიპენდიის გაცემის კრიტერიუმების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს თანამედროვე ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ლევან და მარინა მიქაბერიძეების სახელობის სტიპენდიის დაწესებისა და სტიპენდიის გაცემის კრიტერიუმების შესახებ - დანართი

რექტორის 2021 წლის 23 ივლისის N1408-03 ბრძანებში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციისთვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, წარმოდგენის ფორმატის და საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის
დეკანნის 2021 წლის 4 აგვისტოს N 1445-03 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციისთვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, წარმოდგენის ფორმატის და საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2021-2022სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის, მიღებისათვის შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვლის, დოკუმენტის მიღების, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, ასევე სააპელაციო პროცედურებისა და ვადების, შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი
დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 23 ივლისის No1408-03 ბრძანებით გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის საგამოცდო და სააპელაციო ვადების განსაზღვრის, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საგამოცდო და სააპელაციო შედეგების განთავსების ვადების და სხვა დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი 

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებდანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ  - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში „დერმატო-ვენეროლოგიის“ სარეზიდენტო პროგრამაზე მიღების/მობილობის გამოცხადების შესახებ - დანართი

2005 წლამდე იმ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების არასაბიუჯეტო(ფასიან) სექტორზე ჩარიცხული პირებისათვის, რომელთა სამართალმემკვიდრე სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტია, საგანმანათლებლო პროგრამით/პროგრამებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიუღწევლობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი 1 მათემატიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება სააპლიკაციო ფორმები ,  - დანართი 2 მათემატიკა კვლევის განაცხადიდანართი 2 ბიზნესის ადმინისტრირება კვლევის განაცხადიდანართი 2 განათლება კვლევითი განაცხადი - დანართი 1 განათლების სააპლიკაციო ფორმა - დანართი 3 მათემატიკა თანხმობის ფორმა

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების,
დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამისა და ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის
სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2020
წლის 31 აგვისტოს N2543-03 და „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის
დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 2 ოქტომბრის N3508-03 ბრძანებებში ცვლილების შეტანის შესახებ
დანართი1 - დანართი 2

„2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 5 თებერვლის N251-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე შიდა მობილობის გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის შიდა მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - დანართი1- დანართი2 - დანართი1 განათლების სააპლიკაციო ფორმა - დანართი 2 ბიზნესის ადმინისტრირება კვლევის განაცხადი

„2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების
სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 5 თებერვლის N250-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 5 თებერვლის N249-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 5 თებერვლის N248-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების
სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების
ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2021 წლის 5 თებერვლის N251-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
- დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

„2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 8 დეკემბრის N4201-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო პროგრამების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტთა IEEE-ში (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) გაწევრიანებისათვის კონკურსის გამოცხადებისა და პირობების შესახებ - დანართი

რექტორის 2020 წლის 26 ნოემბრის N4166-03 ბრძანებაში ,,2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და
ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების,
რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამისა და ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის31 აგვისტოს N2543-03 და „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 2 ოქტომბრის N3508-03 ბრძანებებში ცვლილების შეტანის შესახებ - ცვლილება იხ: აქ 

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დამართი1 - დანართი2 - დანართი3- დანართი4

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები, საქართველოს მოქალაქეებისა და „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 2013 მუხლით გათვალისწინებული პირებისთვის, რომელთაც მინიჭებული აქვთ ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი აკადემიური ხარისხი და საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მიენიჭათ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის უფლება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიზეზის მითითების გარეშე სტატუსის შეჩერების მოთხოვნის თაობაზე სტუდენტთა მიერ განცხადებით მომართვის ვადის გახანგრძლივების თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის ერთჯერადად სტიპენდიების დაწესების შესახებ

„2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების, სააპელაციო და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის
18 სექტემბრის N3075-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
- დანართი

 საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 15 სექტემბრის N 2988-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი1 - დანართი2 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების, სააპელაციო და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 20 აგვისტოს N2334-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2020-
2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ
სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

,,2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის
სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 23 ივლისის N 1958-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, წარსადგენი
დოკუმენტაციის ნუსხისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს ელექტრული ინჟინერიის,
კომპიუტერული ინჟინერიისა და სამოქალაქო ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამების 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამისა და ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს No2226-03 ბრძანებით გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის საგამოცდო და სააპელაციო ვადების განსაზღვრის, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საგამოცდო და სააპელაციო შედეგების განთავსების ვადების და სხვა დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ

რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2226-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2226-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის გამოცდის ჩასატარებლად ოთახების გამოყოფის, პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, მიმღები კომისიების და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ
- დანართი1- დანართი2- დანართი3

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო- სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 17 აგვისტოს N2268-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს No2226-03 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

“2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2232-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის, მიღებისათვის შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვლის, დოკუმენტის მიღების, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, ასევე სააპელაციო პროცედურებისა და ვადების, შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შიდა მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განათლების სადოქტორო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - სამუშაო დოკუმენტი დანართი1-დანართი2

რექტორის 2020 წლის 23 ივლისის N1958-03 ბრძანებაში ,,2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 27 ივლისის N1982-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის
სემესტრისათვის შიდა მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ
- დანართი1 - დანართი2

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი1 - დანართი2

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ” რექტორის 2019 წლის 7 აგვისტოს N2011-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ- დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებიხ.ბმული.

რექტორის 2018 წლის 12 მარტის N983-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ“ დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის ზოგიერთი სტუდენტისთვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

“2018-2019 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების, რომლებზეც პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, ჩამონათვალისა და ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ” სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N3503-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2020 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ვესტფალიის მიუნსტერის ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019- 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი1- დანართი2- დანართი3

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (ÖSD) 2020 წელს ჩასატარებელი თარიღების განსაზღვრის, რეგისტრაციის ვადებისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი 1 - დანართი 2 - დანართი 3 - დანართი 4 

,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიატთა შერჩევის კრიტერიუმებისა და რაოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N3239-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 27 იანვრის N157-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის - Nova Idea 2020-ის გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის გარე მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახე

2018-2019 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრ%9

ბანერები