ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წესები და ინსტრუქციები

წესები და ინსტრუქციები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისა და საერთაშორისო ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების დაფინანსების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების ატესტაციის ჩატარების წესი

გენდერული თანასწორობის გეგმა 

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ERP“ სისტემის შესყიდვის მოდულის მომსახურების ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბურგენლანდის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ  - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 22 მარტის N2 სხდომის გადაწყვეტილებით).

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი

გაცვლითი პროგრამის ადმინისტრირების წესები და პროცედურები უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული სავალდებულო რეკომენდაციების ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტისთვის დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობაზე  კონკურსის ჩატარების წესი და აკადემიურ თანამდებობაზე დასაქმების პირობები

სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების, დამტკიცების, ცვლილებების შეტანის, შეფასებისა და მონიტორინგის წესი

სამეცნიერო კვლევითი საქმინობის შეფასებისა და დაფინანსების წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

მასწავლებელთა პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევართა პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

მკვლევართა სამსახურში მიღების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესში ჩართულ მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომის/მონოგრაფიისგამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის მინიჭების წესი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ჟურნალის დაარსების, გამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის მინიჭების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთან კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია

შესრულებული სამუშაოს შეფასების წესი ადმინისტრაციული-დამხმარე პერსონალისთვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარეშე პირთა მოწვევისა და ღონისძიების გამართვის წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობაზე  კონკურსის ჩატარების წესი და აკადემიურ თანამდებობაზე დასაქმების პირობები - ძალადაკარგული

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორთა სასწავლო საათობრივი დატვირთვის მინიმალური ოდენობისა  და ვიდეო-ლექციების ჩაწერის სავალდებულო რაოდენობის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების წესი, რომელიც სამეცნიერო და აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ

10.05.2010: ინსტიტუტის შექმნის წესი

აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი და სასწავლო პროცესში ჩართული ნაწარმოების საავტორო უფლებების გადაცემის წესი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსების წესი

საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების წესი

სამეცნიერო   პუბლიკაციებისთვის  უნივერსიტეტის  ლოგოსა  და სახელის  მინიჭების  წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "საქმისწარმოების ერთიანი წესი "   

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამის განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის და მკვლევარების ატესტაციის ჩატარების წესი

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების წესი, რომელიც სამეცნიერო და აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმოებული კვლევით პროექტების ეთიკის კომისიის შექმნის შესახებ - ძალადაკარგულია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმოებული კვლევით პროექტების ეთიკის კომისიის შექმნის შესახებ  - მოქმედი

აკადემიური პერსონალისა და  სწავლების პროცესში მონაწილე სხვა პირების ეთიკის კოდექსი

10.05.2010: ინსტიტუტის შექმნის წესი

აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი და სასწავლო პროცესში ჩართული ნაწარმოების საავტორო უფლებების გადაცემის წესი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსების წესი

საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების წესი

სამეცნიერო   პუბლიკაციებისთვის  უნივერსიტეტის  ლოგოსა  და სახელის  მინიჭების  წესი

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამის განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის და მკვლევარების ატესტაციის ჩატარების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მომავალი ინსტიტუტების დირექტორების არჩევნების შესახებ

საერთო აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის:

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება  კოდიფიცირებული, მოქმედი ვერსია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტის რეგისტრაციისა და გამოყენების წესი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება - ძალადაკარგულია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მკვლევრის თანამდებობაზე დასაქმების პირობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი

ილიას სახელმიწიფო უნივერსიტეტის თეატრის შინაგანაწესი

დამოუკიდებელი ვებგვერდების, დომენური სახელების, ელექტრონული ფოსტის მისამართების და ჰოსტინგ-სერვისის ადმინისტრირების პროცედურა

უნივერსიტეტის შინაგანაწესი

უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ადმინისტრირების შესახებ - გაუქმებულია

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების შესახებდანართი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისათვის ინფორმაციის მიწოდების წესი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის − ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება - ძალადაკარგული

ღონისძიების  ჩატარების  წესი (მეგზური)

უნივერსიტეტის სარგებლობაში  არსებული  ქონების  სარგებლობაში  გადაცემის  წესი

ქონების დაზღვევის პროცედურების განხორციელების წესი

ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების მოვლისა და ექსპლუატაციის წესი

ახალი თანამშრომლის უზრუნველყოფის, სამუშაო გარემოს მოწყობის, უფლებების და მოვალეობების გაცნობის წესი

ყანობილზე ფართების გაქირავების აკრძალვა

ფასების დადგენის წესი

 

ბანერები