ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წესები და ინსტრუქციები

წესები და ინსტრუქციები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა” (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისების და სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასერტიფიკატო და ტრენინგ პროგრამის დამტკიცებისა და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 9 აგვისტოს No419 დადგენილებით განსაზღვრული სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებისათვის განცხადების ელექტრონული რეგისტრაციის/განხილვის წესის, ვადებისა და საჭირო დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  - დადგენილება დადგენილება 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 9 აგვისტოს No420 დადგენილებით განსაზღვრული სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მოპოვებისათვის განცხადების ელექტრონული რეგისტრაციის/განხილვის წესის, ვადებისა და საჭირო დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების, დამტკიცების, შეფასების, მონიტორინგის, და მასში ცვლილებების შეტანის წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 22 მარტის N2 სხდომის გადაწყვეტილებით).

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესი და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მარეგულირებელი წესი კოდიფიციებული ვერსია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების წესი სტუდენტებისათვის დამტკიცა აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N14 სხდომის გადაწყვეტილებით, ძალაში შევიდა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის, როგორც დამოუკიდებლად არსებული პროგრამის განხორციელების, მასზე მიღების, სერტიფიკატის გაცემისა და პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის მარეგულირებელი წესი (მოქმედი)

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების დაფინანსების შესახებ  /დანართი/

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში, შეცვლილი ან გაუქმებული პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარების წესი  დამტკიცებულია  აკადემიური საბჭოს მიერ(15.10.2021)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების- დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესი (გაუქმებულია 2023-2024 სასწავლო წლიდან განხორციელებულ მობილობებისთვის)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესი და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგულია)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვალიფიკაციის მინიჭების წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგულია)

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კრედიტების მინიჭების, რეიტინგისა და დამატებით/განმეორებით კურსებზე/კომპონენტებზე თანხის გადახდის განსაზღვრის წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი (მოქმედი)

ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსმენელის და თავისუფალი მსმენელის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება  - დანართი (ძალადაკარგულია)

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარეშე პირთა მოწვევისა და ღონისძიების გამართვის წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ აკადემიური შვებულებით სარგებლობის წესის შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების წარდგენისა და  დაფინანსების  წესი
საპროექტო განაცხადის ფორმა (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი (მოქმედი)

საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტის გამოყენების წესი (მოქმედი)

2010 წელს და 2010 წლის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის წესი (მოქმედი)

აკადემიური დავალიანების დაფარვისა და სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის წესი (მოქმედი)

აკადემიური ხარისხების, უმაღლესი და სახელობო განათლების კრედიტების ცნობისა და 5-ქულიანი სისტემის კრედიტებად გადაანგარიშების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგული)

ცვლილება ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 4 აპრილს №17 სხდომაზე დადგენილ ,,უნივერსიტეტის სტუდენტთა შეფასებისა და კრედიტების მინიჭების წესში (ძალადაკარგული)

სტუდენტთა შეფასებისა და კრედიტების მინიჭების წესი (ძალადაკარგული)

სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მარეგულირებელი წესი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე აკადემიური  ჩამორჩენილობის გამო გარიცხვის წესი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი (ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1-ლი სექტემბრის N8 სხდომის გადაწყვეტილებით)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგული)

ბანერები