მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს ფართო თეორიული ცოდნა ენათმეცნიერების საფუძვლების ქართულენოვანი ლიტერატურის, ლიტერატურული და ლინგვისტური თეორიების შესახებ; გააცნოს მშობლიური ენის კულტურული, პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტი და გამოიყენოს ეფექტიანად კულტურათაშორისი კომუნიკაციის დროს.

ქართულ ფილოლოგიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:
ფართო თეორიული ცოდნა ცოდნა ქართული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის, ენის ისტორიისა და სტილისტიკის, ასევე - ენათმეცნიერების საფუძვლების, პრინციპებისა და ძირითადი თეორიების შესახებ;

ფართო თეორიული ცოდნა ქართულენოვანი ლიტერატურის ერთ-ერთი ან რამდენიმე პერიოდის შესახებ; ასევე _ ქართული ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ავტორებისა და მათ ნაწარმოებების, ლიტერატურათმცოდნეობის საფუძვლებისა და პრინციპების შესახებ;

წარმოდგენა ზოგადი საგნების შესახებ, რაც ემსახურება ზოგადი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებას, სხვადასხვა მიმართულებების დარგების გაცნობას.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექციები და დისკუსიები, ჯგუფური სამუშაო, დისტანციური (ელექტრონული სწავლება).

დასაქმების შესაძლებლობები:
კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს:
განათლების სფეროში (დამატებით სპეციალობად განათლების მეცნიერებების არჩევის შემთხვევაში), საარქივო, საბიბლიოთეკო სფეროში, საგამომცემლო დაწესებულებებში (რედაქციები, გამომცემლობები, არქივები), მასობრივ მედიასა და ჟურნალისტიკაში (გაზეთები, ჟურნალები, ტელევიზია, რადიო და სოციალური მედია), საჯარო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები