მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფია

ფილოსოფია

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების შესახებ; გააცნოს ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის, განვითარების ისტორია, ძირითადი ცნებები, თეორიები, მიდგომები და პრინციპები.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექცია, დისკუსია, ჯგუფური და დამოუკიდებელი სამუშაოები, პრეზენტაცია, გამოკითხვა, საშინაო დავალება, დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება.

დასაქმების შესაძლებლობები:
საჯარო დაწესებულებები, არასამთავრობო სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო სექტორი, მასმედია.

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები