მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

სწავლების ენა: ქართული  

დასაგროვებელი კრედიტების რაოდენობა: 240 ECTS

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის ბაკალავრი

მიღების ტიპი: ინდივიდუალური მიღება

პროგრამის შესახებ

საბაკალავრო პროგრამა: ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა) შემუშავებულია 2011 წელს და განახლებულია 2022 წელს. პროგრამა ახლდება ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე.

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამა ხელს უწყობს რეფლექსიის, არგუმენტირების, კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს ჰქონდეს საზოგადოებაში მიმდინარე დისკუსიების, გლობალური თუ ლოკალური საკითხების გაანალიზებისათვის საჭირო თეორიული ცოდნა.

ამასთან პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორებიცაა: ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რაოდენობრივი მსჯელობისა და კრიტიკული აზროვნების, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარი.

პროგრამის მიზანი

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ფილოსოფიის დარგის კრიტიკულად მოაზროვნე სპეციალისტი, აღჭურვილი ფართო ცოდნით ფილოსოფიის ისტორიის, მისი განვითარების ეტაპების, ძირითადი ფილოსოფიური მიმდინარეობებისა და ქვედისციპლინების შესახებ (ეთიკა, ლოგიკა, ესთეტიკა, პოლიტიკური ფილოსოფია). ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა შეძლოს კომპეტენციებისა და უნარების მნიშვნელოვანი დიაპაზონის (სისტემური და კრეატიული აზროვნება, ანალიტიკური უნარები, არგუმენტირებული მსჯელობა) გამოყენება, რათა იმსჯელოს ფილოსოფიის კლასიკური და თანამედროვე პრობლემების/საკითხების შესახებ და საკუთარი იდეები ნათლად და დამაჯერებლად ჩამოაყალიბოს.

სწავლის ძირითადი მიმართულებები

პროგრამა გულისხმობს ცნობილი ანტიკური თუ თანამედროვე ფილოსოფიური თეორიების სიღრმისეულ გაცნობას, რაც კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს, არგუმენტაცია და გამოცდილება გამოიყენოს თანამედროვე სამყაროში საორიენტაციოდ.

სწავლის შედეგები   

პროგრამის კურსდამთავრებულს/კურსდამთავრებულმა:

 1. უნდა გამოავლინოს ზოგადი ცოდნა ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის ისტორიისა და განვითარების ეტაპების, ასევე ფუნდამენტური ფილოსოფიური ნაშრომების შესახებ.
 2. უნდა ჰქონდეს ფილოსოფიაში მიმდინარე ძირითადი თანამედროვე პროცესებისა და ტენდენციების ანალიზის უნარი;
 3. მსჯელობისას უნდა გამოიყენოს ფილოსოფიური ტერმინოლოგია, ძირითადი ფილოსოფიური კატეგორიები და ცნებები;
 4. უნდა გამოავლინოს ზოგადი ცოდნა თეორიული ფილოსოფიის ძირითადი მიმდინარეობებისა და თეორიების შესახებ;
 5. უნდა გამოავლინოს ზოგადი ცოდნა პრაქტიკული ფილოსოფიის ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ;
 6.  უნდა ჰქონდეს ისტორიული თუ ფილოსოფიური კონტექსტის გათვალისწინებით სხვადასხვა ფილოსოფიური თეორიის კრიტიკული ანალიზის უნარი და განასხვაოს ის მეთოდებს, რომელთაც ეს თეორიები ემყარება; 
 7. უნდა შეძლოს კლასიკური და თანამედროვე ფილოსოფიური პრობლემების/საკითხების, იდეებისა და კონცეფციების შესახებ ინფორმაციის რეზიუმირება, მათი კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი. ამის საფუძველზე ორიგინალური, ლოგიკური და კომპლექსური მსჯელობის აგება დარგში არსებული ძირითადი დებატებისა და არგუმენტების გამოყენებით წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 
 8. უნდა შეძლოს საკუთარი იდეების/მოსაზრებების მკაფიოდ, დამაჯერებლად და თანმიმდევრულად აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით გადმოცემა ზეპირად თუ წერილობით, რისთვისაც ასევე გამოიყენოს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;

იზრუნოს საკუთარი ცოდნის განვითარებაზე და სიახლეების გასაცნობად გამოიყენოს სხვადასხვა რესურსი, მათ შორის სამეცნიერო ბაზები.

სწავლის მეთოდები

სწავლის მეთოდები მოიცავს სალექციო ფორმატს, დისკუსიაში მონაწილეობას, ჯგუფურ და დამოუკიდებელ სამუშაოს, პრეზენტაციის უნარების განვითარებას და სხვ.

დასაქმების შესაძლებლობები

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ სფეროებში:

 • საგანმანათლებლო სფერო;
 • შესაბამისი პროფილის აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები;
 • გამომცემლობები;
 • საჯარო დაწესებულებები;
 • არასამთავრობო სექტორი;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 • კერძო სექტორი;
 • მასმედია და პრესა.


სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე დალაქიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი N32, ოთახი A 102
✉ salome.dalakishvili@iliauni.edu.ge

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები