ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

0100102 1. სოციალური მეცნიერებები: პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები); 2. ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა); 3. თავისუფალი მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა); 4. საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი (ძირითადი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა
გამოცდა      სულ- 700
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან      
 • მათემატიკა
     215
 • ისტორია
     485
0100103 1. ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობები: ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, სლავისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია); 2. მუსიკა (ძირითადი და დამატებით სპეციალობა); 3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა
გამოცდა     სულ- 470
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • ისტორია
     
0100104 ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა
გამოცდა      სულ - 15
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან      
 • მათემატიკა
     5
 • ისტორია
     10
0100105 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა
გამოცდა     სულ - 65
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • ისტორია
     
0100106 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)      ადგილების რაოდენობა
გამოცდა     სულ - 65
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • ისტორია
     
0100107 ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა
გამოცდა     სულ- 40
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
     
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
     
 • ისტორია
     

 

             
ბანერები