ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01001
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი საბაკალავრო პროგრამებზე 1395 პირველკურსელს მიიღებს. 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ერთიანი მიღებით
                                                                                                               
 შემოხაზე
 

 
       / ადგილების რაოდენობა      
 
 
               0100101                        1170          
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
ინდივიდუალური მიღებით
                    შემოხაზე /
 
ადგილების რაოდენობა
 
     
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია                       0100102                    90
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია                       0100103                    70
ფილოსოფია                      0100104                    15
ჰუმანიტარული მეცნიერებები: არქეოლოგია                      0100105                    50


ჩასაბარებელი გამოცდები

 

წონა 

ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა   1

მათემატიკა/ისტორია/გეოგრაფია/ლიტერატურა   
/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/სამოქ.განათლება
/ხელოვნება    

 2

ბანერები