ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბანერები