ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები

     

   ადგილების რაოდენობა        

ბიზნესის ადმინისტრირება
(მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)
                     

    

1200

კულტურის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

 

ტექნოლოგიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები (ერთიანი მიღებით) 

      

   ადგილების რაოდენობა        

მათემატიკა 

    

60

არქიტექტურა
კომპიუტერული ინჟინერია

 

ტექნოლოგიის სკოლის საბაკალავრო პროგრამები (ინდივიდუალური მიღებით)

        ადგილების რაოდენობა   
 
მათემატიკა                                                                   
   50
 
არქიტექტურა
    50
კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)
ინგლისურენოვანი 
  10

  

განათლების სკოლის საბაკალავრო პროგრამები 

        ადგილების რაოდენობა   
 
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადება: I-VI კლასები
  75

 

ბანერები