ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები:

0100112 1. ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ტურიზმი) (ძირითადი სპეციალობები); 2. კულტურის მენეჯმენტი (ძირითადი სპეციალობა)     ადგილების რაოდენობა      
გამოცდა        
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
  სულ - 1140    
 ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან        
   570    
 • ისტორია
   570    
0100113 ბიზნესის ადმინისტრირება (საბანკო და საფინანსო საქმე) (ძირითადი სპეციალობა)   ადგილების რაოდენობა     
გამოცდა        
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
   200    
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
       
 • მათემატიკა
       
0100114 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა   ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა   სულ -  50    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
       
ერთ-ერთი შემდეგი სავალდებულო საგნებიდან        
 • მათემატიკა
  25    
 • ისტორია
  25    
0100115 სამოქალაქო ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)   ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა   სულ -  25    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (ინგ.)
       
 • მათემატიკა
       
0100116 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)   ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა   სულ -  30    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (ინგ.)
       
 • მათემატიკა
       
0100117 კომპიუტერული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
  ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა
  სულ -  10    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (ინგ.)
       
 • მათემატიკა
       
0100118 ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)
  ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა
  სულ -  10    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (ინგ.)
       
 • მათემატიკა
       
0100119 მათემატიკა(ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)   ადგილების რაოდენობა     
გამოცდა   სულ - 50    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
       
 • მათემატიკა
       
0100120 არქიტექტურა (ძირითადი სპეციალობა)   ადგილების რაოდენობა    
გამოცდა   სულ - 50    
 • ქართული ენა და ლიტერატურა
       
 • უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.)
       
 • მათემატიკა
       
ბანერები