მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2014

2014 წელს დაცული დისერტაციები

 "კაინის მჟავას ეფექტი ჰიპოკამპის ცოცხალი ნეირონის დენდრიტულ ხორკლებზე: მრავალფოტონიან-მიკროსკოპული კვლევა" - მაია კილაძე

 დისკურსის გენდერული დინამიკა ახალგაზრდების მეტყველებაში (გერმანული და ქართული ენობრივი მასალის მიხედვით) - მირანდა გობიანი

 ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევა ქართველ სტუდენტებში - თამარ ტურაშვილი

 ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ პარადიგმათა ლიმიტაციები მეხსიერების კვლევაში ინტეგრაციული მეთოდოლოგიური ალტერნატივა - ანა კირვალიძე

  მხატვრულ–კულტურულ ტრადიციათა ტრანსფორმაციის ასპექტები ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში (ახ.წ. I-III სს.)- მარიამ გაბაშვილი

 ენის ჰუმბოლდტისეული კონცეფცია და დისკურსი როგორც შემოქმედებითი აქტი - ელისო ოდიკაძე 

 ჰოსპიტალიზებული ბავშვების საჭიროებები და ფსიქო-სოციალური, ჩაილდ ლაიფ ინტერვენცია ნახატებისა და სერიული შემთხვევების ანალიზი ხათუნა დოლიძე

 პედაგოგიური სიტუაციების მოდელირება, როგორც მუსიკის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების საშუალება - ელზა გარაყანიძე

 მეხსიერების ფაქტორი უმაღლეს სკოლაში უცხოური ენების სწავლების თანამედროვე მეთოდიკის კონტექსტში - ნატალია ურუშაძე
 
   ნეოპატრიმონიალური და მერიტოკრატიული მართვის სტრატეგიები ტრანსფორმირებად საჯარო სამსახურში - თამარ ჩარკვიანი

  დიალოგიზმი, პოლიფონია და ინტერტექსტუალურობა პოლიტიკურ დისკურსში - თამარ მშვენიერაძე

 ეთნოგრაფიული სურათები XVII-XVIII სს. საქართველოს ისტორიიდან (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კვლევა) -  გულნარა კვანტიძე

 ოჯახი და საოჯახო ყოფა თურქეთელ ქართველებში (ინეგოლის რაიონის სოფელ ჰაირიეს მოსახლეობის მაგალითზე)- ნინო ოქროსცვარიძე 

ბანერები