მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2012

2012 წელს დაცული დისერტაციები

"ინოზიტოლების და ოლეამიდის ანტიეპილეფსიური თვისებების შესწავლა" - ეკატერინე მიქაუტაძე

 "ზრდასრულთა განათლების როლი ინფორმირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში (ზრდასრულთა ტრენინგების პოტენციალის გაზრდა მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის საქმეში" - ნინო შარვაშიძე

"გერმანული იდეალიზმის კრიზისი შელინგის ნაშრომში “სამყაროს ეპოქები”" - ნინო როდონაია

 „ძიუდოისტთა სპორტული ფუნქციონირების პარამეტრები“    - გიორგი ზუბიტაშვილი

 "ქართული ავტოქთონური ვაზის ჯიშების და ველური ვაზის (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris  [C.C. Gmel.] Hegi) პოპულაციების შედარებითი მორფომეტრიული და მოლეკულურ სისტემატიკური შესწავლა"  - ჟანა ეხვაია  

 "მარჯორი უორდროპის მოგვიანებით მიკვლეული თარგმანები"
 - შორენა შტოიერი

"ემოციური დისკურსის პრაგმაკომუნიკაციური ასპექტები იტალიურ და ქართულ ენებში" - ნანა ლომია

 "ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის  სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში" - მარინე მურცხვალაძე

"ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის მყისიერი და შორეული ეფექტი მოზარდი და ზრდასრული ვირთაგვების ჰიპოკამპის აღნაგობაზე და მეხსიერებასა და დასწავლაზე" - ლელა ჩილაჩავა

 
„გენდერული სოციალიზაციის ფაქტორები განათლების კონტექსტში" - ნანა ბერეკაშვილი

" ფრანგულ მოკლე ტექსტურ დისკურსში გამოყენებული სამეტყველო  ფორმები" - ნათია ამაღლობელი

„ ოპიოიდური სისტემის როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში" - თამარ ბასიშვილი

ბანერები