მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია

პალეოურბანული ლაბორატორიის სივრცეში შეიქმნა სამაგისტრო ნაშრომები:

ნ.  კაპანაძე  -  ,,ქალაქი  სარკინე  საისტორიო  წყაროებისა  და  არქეოლოგიური  მონაცემების მიხედვით“.

ან. დულარიძე - ,,კორცხელი - რომაული კასტელუმი“. გ. ბურჯანაძე - ,,ქალაქი სკანდა“.
ი. დემეტრაშვილი - ,,პოლიორკეტიკა საქართველოში მოძიებული არტეფაქტების მიხედვით“.

სადოქტორო  დისერტაციები:
ირ. დემეტრაძე - ,,მცხეთის არქეოლოგიური ლანდშაფტი“.

მ. მშვილდაძე - ,,იბერიის ქალაქთა ლოკალიზაცია კლავდიოს პტოლემაიოსის კოორდინატთა სისტემის მიხედვით“ (ეს უკანასკნელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მონოგრაფიის სახით გამოიცა).

ლაბორატორიის მიერ შეიქმნა სადოქტორო პროგრამა ,,ურბანული არქეოლოგია“.

ბანერები