მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წლის ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

1.,,ტაო-კლარჯეთის“ IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ჩამხუსის ტეტრაკონქი”, თეზისები, თბილისი 2016.

2.სემიოტიკის  (,,ქაოსისა  და  კოსმოსის  სემიოტიკა“)  მე-8  საერთაშორისო  კონფერენცია  -
მოხსენება ,,ღვთაებრივი ტრიადები, კოსმოგრამა და არქიტექტურა”, ბათუმი 2016.

3.არქიტექტურის  განმარტებითი  ლექსიკონი  -  განაცხადი  (ანონსი),  ჟურნალი  ,,ენერგია” (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 2016, #3 (79).
 
4.2014-2015 წლების  ციხესულორის  არქეოლოგიური  ექსპედიციის  სამეცნიერო  ანგარიში  (გ. ყიფიანი, მ. მშვილდაძე, ა. დულარიძე), ჟურნალი ,,კადმოსი” 2016.

5. კრებული   ,,ბიზანტინოლოგია   საქართველოში“   -   მოხსენება   ,,მცხეთის   ჯვრის   ტაძარი, მოცემულობა და სტრუქტურა” (იბეჭდება), თბილისი 2016.

ვიდეოლექციები (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის on-line სალექციო კურსი):

ძველი სამყაროს პროპორციები ორიოდე სიტყვა ვიტრუვიუსზე

ბანერები