მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ფართო ცოდნა მსოფლიოს ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენების, წარსულში მნიშვნელოვანი კულტურული და მენტალური სისტემების შესახებ;

ჩამოუყალიბოს მას მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული გააზრების უნარი - როგორც საქართველოს ისტორიის, ისე მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში;

წარმოდგენა შეუქმნას მომიჯნავე დარგების (ხელოვნებათმცოდნეობა, არქეოლოგია) თეორიული დისციპლინების შესახებ, რაც აფართოებს სტუდენტის თვალსაწიერს;

მისცეს სტუდენტს ძველი კლასიკური ენების საბაზისო დონეზე შესწავლის საშუალება, რათა მან შეძლოს სხვადასხვა ისტორიული წყაროს ორიგინალში მოძიება და წაკითხვა.

ისტორიაზე კონცენტრაციის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულს აქვს:

  • ცოდნა მსოფლიოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს მოვლენების, სხვადასხვა კულტურული და მენტალური სისტემების შესახებ;
  • საქართველოს ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნა არა იზოლირებულად, არამედ კავკასიის რეგიონთან და იმ ცივილიზაციებთან მიმართებაში, რომლებთანაც ის ისტორიულად იყო დაკავშირებული;
  • ისტორიოგრაფიული ტექსტებისა და წყაროების კითხვის უნარი მშობლიურ ენაზე და, სათანადო არჩევანის შემთხვევაში, ძველ კლასიკურ ენებზე;
  • სხვადასხვა სახის ისტორიული კვლევის, მიდგომების და მეთოდების ცოდნა.
  • წარმოდგენა ზოგადი საგნების შესახებ, რაც ემსახურება ზოგადი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებას.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექციები და დისკუსიები, ჯგუფური სამუშაო, დისტანციური (ელექტრონული სწავლება). შეხვედრები ისტორიკოსებთან, საჯარო დისკუსიები.

დასაქმების შესაძლებლობები:
კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს: განათლების სფეროში, მასობრივი მედიის სფეროში, საარქივო, საბიბლიოთეკო სფეროში, სამუზეუმო სფეროში, ტურიზმის სფეროში, საჯარო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში.

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები