ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

როგორია პროგრამის სტრუქტურა?

როგორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა?

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება:

  • პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური მოდულისაგან,
  • საგნობრივი მეთოდიკების მოდულისაგან;
  • სასკოლო პრაქტიკის მოდულისაგან.

პროგრამის სიახლეს წარმოადგენს სასკოლო პრაქტიკის თანამედროვე მოდელი, რომელშიც სასკოლო პრაქტიკის კომპონენტი წარმოდგენილია როგორც ცალკეულ კურსებში ჩაშენებული, ასევე პრაქტიკის დამოუკიდებელი კურსის ფორმატით.

ბანერები